Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe posudku

Prvý krok občana pred umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, ktorý má posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný, posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný.

Povinný obsah podania

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:

• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,

• dátum jej narodenia,

• adresu trvalého pobytu,

• rodinný stav,

• štátne občianstvo,

• druh sociálnej služby,

• formu sociálnej služby,

• potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Okrem skutočností podľa prvej vety obsahuje žiadosť, ktorú podá cudzinec uvedený v § 3 ods. 2 písm. b), zákona 448/2008 Z.z. aj:

• povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy,

• u ostatných cudzincov povolenie príslušného orgánu na pobyt

• u Slováka žijúceho v zahraničí aj potvrdenie o splnení podmienky podľa § 3 ods. 2 písm. l) zákon č. 448/2008 Z. z..

Zoznam príloh

• Komplexný posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ak je jeho obsahom stupeň odkázanosti na sociálnu službu, alebo,

• Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný obcou (podľa trvalého bydliska), + právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané obcou, alebo,

• Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný VÚC (podľa trvalého bydliska), + právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané VÚC,

Ak je posudzovaný zbavený spôsobilosti na právne úkony:

• rozsudok zo súdu - fotokópia.

Ak posudzovaného niekto zastupuje:

• splnomocnenie (overené podpisy) - fotokópia, alebo

• generálna plná moc (overený podpis) - fotokópia.

Ak žiadateľ nemôže samostatne konať z dôvodu zlého zdravotného (psychického alebo fyzického) stavu:

potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave

• prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní (pri zložitejších prípadoch 60 kalendárnych dní)

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že súčasťou žiadosti sú aj zdravotné záznamy, nie je možné ju podať elektronicky.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Po vydaní rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu rozhodnutie nadobúda právoplatnosť 15 dní od jeho prevzatia a tieto doklady slúžia ako prílohy ku žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK