Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rodina a vzťahy

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Sociálna pomoc

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života a zdravia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Sociálna pomoc Obsahuje 2 podania

Pokiaľ má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, je povinný podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Informovanie o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb

Sociálna pomoc

Zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a ich voľných miest.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

Sociálna pomoc Obsahuje 4 podania

TSK posudzuje odkázanosť občana na vybrané druhy sociálnej služby.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálna pomoc

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb so sídlom alebo miestom poskytovania sociálnej služby v TSK.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Sociálna pomoc Obsahuje 1 podanie

O poradenstvo môže občan požiadať osobne, telefonicky, prípadne písomnou formou

Registrovanie sociálnej služby

Sociálna pomoc Podnikanie Obsahuje 4 podania

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby vzniká odo dňa zápisu do registra sociálnych služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní do 8 dni nahlásiť zmeny údajov zapisovaných v registri sociálnych služieb.

Poskytovanie výpisu z registra sociálnych služieb

Sociálna pomoc Obsahuje 1 podanie

Slúži na preukázanie existencie sociálnej služby v registri alebo ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie.

Podávanie ročných výkazov o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb

Sociálna pomoc Obsahuje 1 podanie

Služba umožňuje poskytovateľovi sociálnych služieb podať Ročný výkaz o neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb V(MPSVR SR) 7-01

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Sociálna pomoc Financie Obsahuje 10 podaní

Možnosť získania finančného príspevku z rozpočtu TSK na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK