Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života a zdravia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trenčiansky samosprávny kraj poskytuje informácie z oblasti ochrany práv dieťaťa, jeho života a zdravia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Základnými medzinárodnými strategickými dokumentmi, ktoré informujú o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia sú Deklarácia práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa.

Popis služby

Trenčiansky samosprávny kraj v rozsahu svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sú najmä:

  • zabezpečenie tvorby a plnenia sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
  • vedenie evidencie zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja,
  • spolupráca s inými subjektmi v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • v prípade poskytnutia finančného príspevku subjektu, kontrolu úrovne vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Informácie z oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately nájdete na týchto odkazoch:

Legislatíva na úseku sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately nájdete na tomto odkaze: https://www.tsk.sk/socialna-pomoc/legislativa-v-oblasti-socialnej-pomoci.html?page_id=2930

Zverejňované informácie

Evidencia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území TSK.

Webové portály zamerané na ochranu práv dieťaťa:

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK