Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
24.02.2017 09:00 Mäso a mäsové výrobky CSS - DOMOV JAVORINA
24.02.2017 10:00 Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) - 1. etapa SOŠ stavebná Trenčín, výkon stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby Trenčiansky samosprávny kraj
24.02.2017 10:00 Mlieko a mliečne výrobky CSS - DOMOV JAVORINA
24.02.2017 11:00 Pekárenské výrobky CSS - DOMOV JAVORINA
24.02.2017 12:00 Ovocie a Zelenina CSS - DOMOV JAVORINA
24.02.2017 13:00 Rôzne potravinárske výrobky CSS - DOMOV JAVORINA
24.02.2017 14:00 Mrazená zelenina - Mrazená hydina - Mrazené ryby CSS - DOMOV JAVORINA
27.02.2017 09:00 Tlač brožúr Trenčiansky samosprávny kraj
27.02.2017 10:00 Chlieb, pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb - LIPA
27.02.2017 11:00 Vajcia Stredná odborná škola obchdou a služieb
02.03.2017 14:30 Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza - stavebný dozor Trenčiansky samosprávny kraj
14.03.2017 09:10 Výmena rozvodov teplej vody v chodbe pred centrálnou sterilzáciou a vo výmenníkovej stanici v suteréne pavilónu "C" Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2016

07. februára 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2016

06. decembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2016

06. decembra 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2016

30. septembra 2016
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Odpredaj, nájom majetku

TSK oznamuje otváranie obálok OVS nehnuteľného majetku

20. februára 2017 |
Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 27.02.2017 od 14.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí , K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TSK vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku

27. januára 2017 |
Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 27.01.2017 do 27.02.2017 do 10.00 hod.

Zámer prevodu majetku pozemkov, zámenou s Obcou Lednické Rovne

11. januára 2017
Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších ...

Zrušenie OVS č. TSK-PNPPM-2016-5

04. januára 2017
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/PNPPM/2016-5 v súlade s §283 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2017

21. februára 2017 |
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2017 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej ...

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2017

21. februára 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 3/2017 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho ...

Gymnázium Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2017

15. februára 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Gymnázia, Školská 2, Dubnica nad Váhom číslo 1/2017 Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej ...

NsP Myjava - OVS 1/2017

14. februára 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK