Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
19.01.2017 09:30 Ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb - DEMY
23.01.2017 10:30 Hydinové mäso Gymnázium Ľ. Štúra
24.01.2017 14:00 Prírodná voda minerálna Trenčiansky samosprávny kraj

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.

Odpredaj, nájom majetku

Zámer prevodu majetku pozemkov, zámenou s Obcou Lednické Rovne

11. januára 2017
Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších ...

Zrušenie OVS č. TSK-PNPPM-2016-5

04. januára 2017
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/PNPPM/2016-5 v súlade s §283 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 - 6

20. decembra 2016 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 2 a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších ...

Zámer na nájom majetku TSK formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 – 4,5

30. novembra 2016 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len ako „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

NsP Považská Bystrica - OVS 2/2017

17. januára 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, povereným riadením V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ...

NsP Považská Bystrica - OVS 1/2017

17. januára 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, povereným riadením V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 ...

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2017

16. januára 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 1/2017 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona ...

SOŠ sklárska Lednické Rovne - zámer priameho nájmu č. 1/2017

09. januára 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne – č. 1/2017 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne podľa paragrafu 9a ods.9 ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK