Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
26.07.2017 09:30 Potravinársky tovar Stredná priemyselná škola
26.07.2017 09:30 Antiastmatiká Nemocnica s poliklinikou Myjava
26.07.2017 10:00 Šatňové skrine Centrum sociálnych služieb - KOLONKA
26.07.2017 11:30 Nápoje Stredná priemyselná škola
28.07.2017 10:00 REVÍZIA ELEKTRO CSS NÁDEJ + ZPB STUPNÉ (3 kópie) Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
28.07.2017 10:30 PD - vybudovanie kamerového systému - opakovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb
31.07.2017 09:00 Ostatný potravinársky tovar (cukor,cestoviny,káva,čaj,koreniny...") Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
31.07.2017 09:30 Tonery Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
01.08.2017 09:00 Rastlinné oleje a tuky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
01.08.2017 09:30 Iné gynekologiká Nemocnica s poliklinikou Myjava
02.08.2017 10:00 Psychoanaleptika Nemocnica s poliklinikou Myjava
02.08.2017 13:30 Antiflogistika a antireumatika Nemocnica s poliklinikou Myjava
03.08.2017 10:00 Oprava strešných okien Trenčiansky samosprávny kraj

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2017

07. júla 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2017

17. mája 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2017

27. marca 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 Participatívny – komunitný rozpočet.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2017

07. februára 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Odpredaj, nájom majetku

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

20. júla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017 na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. v zasadačke Úradu ...

Zámer priameho nájmu v Prievidzi

03. júla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom ...

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú Stará Turá

16. júna 2017 |
Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších ...

TSK zeverejňuje svoj zámer zameniť nehnuteľný majetok v k.ú. Kolačno

16. júna 2017 |
Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Odpredaj, nájom majetku OvZP

Múzeum Trenčín - OVS 5/2017

24. júla 2017 |
Zámer nájmu majetku formou priameho nájmu č. 05/2017 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení ...

SPŠ Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 3/2017

20. júla 2017 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom so sídlom Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 ...

NsP Myjava - OVS 7/2017

20. júla 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. ...

Múzeum Trenčín - OVS 4/2017

17. júla 2017 |
Podmienky priameho nájmu na prenájom časti pozemku Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, v meste ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK