Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
22.01.2018 10:30 Zelenina a ovocie Nemocnica s poliklinikou Myjava

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 1/2017

14. decembra 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 1/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 a VZN TSK č. 37/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 37/2017

04. októbra 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2017

04. októbra 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2017

07. júla 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Odpredaj, nájom majetku

TSK zverejňuje záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

15. januára 2018 |
Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 05.01.2018 o 9,00 hod.

Odpredaj nehnuteľného majetku - pozemkov zastavaných stavbou v k.ú. Sedličná

12. januára 2018 |
Z á m e r Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

TSK oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017

09. januára 2018 |
TSK oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie priameho nájmu č. TSK/PN/3/2017 V súlade s § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

TSK zverejňuje zámer na nájom skladových priestorov v k.ú. Prievidza priamym nájmom č. TSK/PN/1/2018

09. januára 2018 |
Zámer na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

Múzeum Trenčín - nájom majetku formou priameho nájmu č. 01/2018

19. januára 2018 |
Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme ...

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 1/2018

17. januára 2018 |
Stredná priemyselná škola Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len súťaž) v zmysle ...

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2018

11. januára 2018 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 1/2018 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho ...

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 1/2018

09. januára 2018 |
Zámer č. 1/2018 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK