Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
21.11.2017 12:30 VAJCIA opakovanie 2 Centrum sociálnych služieb NÁDEJ
23.11.2017 08:30 Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb - LÚČ
23.11.2017 11:00 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb - LÚČ
23.11.2017 11:00 Pravidelné vykonávanie kontrol a servisnej činnosti na zariadeniach EPS, PTV, HSP a PSN Trenčianske múzeum v Trenčíne
23.11.2017 13:30 Pekársky tovar Centrum sociálnych služieb - LÚČ
24.11.2017 08:30 Ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb - LÚČ
24.11.2017 11:00 Potravinové výrobky a nápoje Centrum sociálnych služieb - LÚČ
24.11.2017 11:30 Rastlinné oleje Stredná odborná škola obchodu a služieb
27.11.2017 08:30 Mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb - LÚČ
27.11.2017 10:00 Vajcia veľkosť L - opakovanie aukcie Centrum sociálnych služieb - Bôrik
27.11.2017 10:30 Potraviny - Čerstvé ovocie (1 kópie) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
27.11.2017 11:00 Ovocné a zeleninové šťavy Centrum sociálnych služieb - LÚČ
29.11.2017 11:00 Osviežujúce nápoje, Cukrové sirupy, Čaj Stredná odborná škola

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 37/2017

04. októbra 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2017

04. októbra 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2017

07. júla 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2017

17. mája 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Odpredaj, nájom majetku

TSK zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

08. septembra 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

Záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

28. júla 2017 |
Záznam z otvárania obálok doručených ponúk súťaže Priameho nájmu na nájom prebytočného nehnuteľného majetku – nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi – TSK/PN/2/2017, konaného dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. na Úrade Trenčianskeho ...

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

20. júla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017 na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. v zasadačke Úradu ...

Zámer priameho nájmu v Prievidzi

03. júla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

NsP Myjava - OVS 10/2017

22. novembra 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. ...

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2017

22. novembra 2017 |
ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 1/2017 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej ...

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 8/2017

16. novembra 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 8/2017 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho ...

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2017

14. novembra 2017 |
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2017 (ďalej len súťaž alebo OVS) ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK