Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
24.09.2018 08:50 Mäso a mäsové výrobky HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
24.09.2018 09:50 Nákup MTV spálne, obývačky,kuchyne,chodby, kaviarničky, 1ks vibračnej vodnej posteli, 1ks bublinkového valca maxi HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci
24.09.2018 11:00 Spracované ovocie a zelenina Trenčiansky samosprávny kraj
24.09.2018 11:00 Rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy Gymnázia V.B. Nedožerského Prievidza - II. etapa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
24.09.2018 13:00 Ovocie zelenina a súvisiace výrobky Trenčiansky samosprávny kraj
25.09.2018 09:00 Mäsové výrobky, spracované a konzervované ryby Trenčiansky samosprávny kraj
25.09.2018 09:15 Rekonštrukcia schodišťa I. oddelenie - opakovaná el.aukcia Centrum sociálnych služieb - Bôrik
25.09.2018 11:30 Koreniny a chuťové prísady, cukrovinky a ostatné výrobky Trenčiansky samosprávny kraj
25.09.2018 13:00 Cukor a jemu príbuzné výrobky, mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky Trenčiansky samosprávny kraj
26.09.2018 10:00 Rekonštrukcia hornej a dolnej vodárne Trenčianske múzeum v Trenčíne
26.09.2018 10:00 Výmena strechy Karner Trenčianske múzeum v Trenčíne
26.09.2018 11:00 Náter ochodze (Trenčiansky hrad - Matúšova veža) Trenčianske múzeum v Trenčíne
01.10.2018 10:00 Kamerový systém Trenčianske múzeum v Trenčíne

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018

30. mája 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.4.1998, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, v znení:

• Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z 23.06.2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.

• Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z 26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 - reevidované

09. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 - aktualizovné úplné znenie

05. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018

13. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Odpredaj, nájom majetku

Zámer prevodu majetku TSK formou zámeny s Mestom Myjava

07. septembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu majetku - pozemkov a stavieb ...

Zámer nájmu časti strechy Hvezdárne v Partizánskom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

07. septembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu ...

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov a stavieb v k.ú. Stará Turá

07. septembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r prevodu majetku - pozemkov a stavieb ...

Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra "C" parc. č. 1757/4, 1757/5 k. ú. Timoradza

07. septembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok – pozemky zastavané ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. SOŠOaS/NM/009/2018/P-OVS

19. septembra 2018 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. SOŠOaS/NM/009/2018/P-OVS (ďalej len ...

Spojená škola Nováky - vyhlásenie OVS č. 1/2018

19. septembra 2018 |
Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná odborná škola a Gymnázium, Rastislavova 332, 972 71 Nováky v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 (ďalej len ...

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 15/2018

11. septembra 2018 |
Zámer č. 15/2018 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v ...

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 2/2018

04. septembra 2018 |
Zámer priameho nájmu č. 2/2018 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK