Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2017

27. marca 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 Participatívny – komunitný rozpočet.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2017

07. februára 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2016

06. decembra 2016 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2016

06. decembra 2016 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Odpredaj, nájom majetku

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 24.03.2017 do 24.04.2017

24. marca 2017 |
Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 24.03.2017 do 24.04.2017 do 10.00 hod.

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu majetku v okrese Trenčín

03. marca 2017 |
Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

TSK zverejňuje svoj zámer prevodu majetku v katastrálnom území Trenčín

03. marca 2017 |
Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prevodu majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších ...

TSK zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Púchov

03. marca 2017 |
Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne prenajať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2017

23. marca 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 1/2017 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej ...

SOŠOS Nové Mesto n/V - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2017/J

13. marca 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku ...

NsP Myjava - OVS 2/2017

13. marca 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. ...

Gymnázium Dubnica nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 1/2017

09. marca 2017 |
Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2017 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK