Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
19.11.2018 10:00 Oprava stropu malej telocvične, vymaľovanie telocvične a priľahlých priestorov, nátery kovových konštrukcií a drevených súčastí telocvične. Gymnázium Považská Bystrica
19.11.2018 13:00 Skryté poklady Trenčiansky samosprávny kraj
20.11.2018 09:00 Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2018 (opakovaná aukcia) Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
20.11.2018 17:00 Oprava - výmena podláh v troch učebniach Gymnázia Gymnázium Považská Bystrica
21.11.2018 09:00 Oprava vstupných dverí výmenou za nové v počte 3 ks Stredná odborná škola
21.11.2018 12:30 Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018" - DO školy bez bariér Stredná odborná škola I. Krasku Púchov

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 8/2018

01. októbra 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018

30. mája 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.4.1998, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, v znení:

• Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z 23.06.2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.

• Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z 26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 - reevidované

09. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 - aktualizovné úplné znenie

05. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2018.

Odpredaj, nájom majetku

Zámer nájmu časti pozemku v areáli Hvezdárne ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu ...

Zámer nájmu časti pozemku v k.ú. Ihrište ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj z á m e r nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu ...

Zámer nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje svoj zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného ...

Zámer TSK odpredať nehnuteľný majetok v k.ú. Nové Mesto nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. novembra 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 5/2018

16. novembra 2018 |
ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 5/2018 Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v ...

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - vyhlásenie OVS č. 4/2018

16. novembra 2018 |
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej ...

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske - zámer priameho nájmu č. 3/2018

16. novembra 2018 |
Zámer priameho nájmu č. 3/2018 majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske v ...

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 3/2018

14. novembra 2018 |
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské, so sídlom Pruské 294, 018 52 Pruské v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len súťaž alebo OVS ) č. 3/2018 podľa ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK