Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
25.09.2017 08:30 OOPP - obuv Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
25.09.2017 11:00 Servisná podpora technológií Cisco Trenčiansky samosprávny kraj
25.09.2017 15:00 Výmena polykarbonátu v spojovacej chodbe Trenčiansky samosprávny kraj
27.09.2017 15:00 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia CSS - Chmelinec
28.09.2017 10:00 PD - Prekládka elektrického stĺpa, realizácia príjazdovej cesty a vstupnej brány pri novej vrátnici do CSS-LIPA Centrum sociálnych služieb - LIPA
29.09.2017 10:30 Výmena vchodových dverí Stredná odborná škola obchdou a služieb
04.10.2017 11:00 Rekonštrukcia elektroinštalácie - II. Poschodie (1 kópie) Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
04.10.2017 12:30 Vytvorenie bezbariérového prostredia formou stavebnej úpravy kúpeľne v časti zariadenie podporovaného bývania Centrum sociálnych služieb Juh Trenčín

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2017

07. júla 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2017

17. mája 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2017

27. marca 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 Participatívny – komunitný rozpočet.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2017

07. februára 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Odpredaj, nájom majetku

TSK zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

08. septembra 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku v k.ú. Myjava

Záznam z otvárania obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

28. júla 2017 |
Záznam z otvárania obálok doručených ponúk súťaže Priameho nájmu na nájom prebytočného nehnuteľného majetku – nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi – TSK/PN/2/2017, konaného dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. na Úrade Trenčianskeho ...

TSK oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017

20. júla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok priameho nájmu č. TSK/PN/2/2017 na nájom časti pozemku na ul. Falešníka 6 v Prievidzi vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 08.00 hod. v zasadačke Úradu ...

Zámer priameho nájmu v Prievidzi

03. júla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa ust. § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

NsP Myjava - OVS 8/2017

14. septembra 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. ...

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2017

12. septembra 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica č. 3/2017 SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti ...

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 2/2017

07. septembra 2017 |
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2017 (ďalej len súťaž) v zmysle ...

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 16/2017

05. septembra 2017 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 16/2017 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK