Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 4/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 3/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 2/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 1/2022

16. decembra 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 1/2022 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 45/2022

10. mája 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 44/2022

10. mája 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 44/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 43/2022

10. mája 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 42/2022

10. mája 2022 |
Pripomienkované

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 41/2022

01. apríla 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 41/2022 o poskytovaní krajského štipendia žiakom stredných škôl za účelom zvýšenia záujmu žiakov o nedostatkové odbory vzdelávania a za účelom zvýšenia záujmu žiakov dosahovať mimoriadne výsledky vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 40/2022

07. februára 2022 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 40/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018, VZN TSK č. 23/2019 a VZN TSK č. 33/2020.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 39/2021

07. decembra 2021 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 39/ 2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 38/2021

07. decembra 2021 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 37/2021

29. marca 2021 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 37/2021 o poskytovaní finančných prostriedkov na absolvovanie vzdelávacích kurzov pre účastníkov národného projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 35/2020

22. decembra 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenieTrenčianskeho samosprávneho kraja číslo 35/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 34/2020

03. decembra 2020 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 36/2020

02. decembra 2020 |
Pripomienkované

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 36/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 33/2020

06. októbra 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 33/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 a VZN TSK č. 23/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 32/2020

13. júla 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 32/2020, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016, VZN TSK č. 3/2018 a VZN TSK č. 21/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 31/2020

13. júla 2020 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2020, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Pod Sokolicami 14, Trenčín ako súčasť Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 30/2020

11. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 29/2020

06. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 29/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 2/2014 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 28/2020

06. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 27/2020

06. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenèianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 26/2020

04. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 26/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 25/2020

04. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 25/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 24/2020

04. mája 2020 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 24/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 23/2019

10. decembra 2019 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 22/2019

02. decembra 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet schválené uznesením Z TSK č. 381/2019 zo dňa 25.11.2019.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 21/2019

17. júla 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 20/2019

15. mája 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 19/2019

15. mája 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 19/2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 18/2019

15. mája 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza a zriaďuje Výdajná školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 17/2019

09. apríla 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 16/2019

09. apríla 2019 |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 15/2019

09. apríla 2019 |
Prijaté bez pripomienok Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 - aktualizovné úplné znenie

30. januára 2019 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017, číslo 6/2018 a číslo 14/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018

05. decembra 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 11/2018 o poskytovaní účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018

05. decembra 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018

05. decembra 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018

04. decembra 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 14/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 a č. 6/2018 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018

04. decembra 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018

04. decembra 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2018 Participatívny – komunitný rozpočet.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018

01. októbra 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018

30. mája 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z. zo 14.4.1998, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, v znení:

• Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2004 z 23.06.2004, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.

• Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 8/2011 z 26.10.2011, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 149/1998 Z.z.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 - reevidované

09. apríla 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018

13. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018

09. februára 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené uznesením č. 31/2018 zo dňa 29. januára 2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018

09. februára 2018 |
Platnosť ukončená

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018

06. februára 2018 |

Všoebecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018

31. januára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 4/2018 zo dňa 29. januára 2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK