Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník všetkých poplatkov v rámci kompetencií TSK (všetky oblasti).

Sadzobník právnych poplatkov je upravený v zákone č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poplatky v kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Položka sadzobníka, bod sadzobníka

Názov poplatku zo sadzobníka

Sadzba zo sadzobníka pre FO

Sadzba zo sadzobníka pre PO

 

    

Zdravotníctvo

150 a) ods. 1

Vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa § 11 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

80 EUR

40 EUR (pri elektronickom podaní)

500 EUR

430 EUR (pri elektronickom podaní)

150 b) ods. 1

Vydanie povolenia z dôvodu nového druhu alebo rozsahu zmeny prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmeny odborného zástupcu podľa § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

 50 EUR

25 EUR (pri elektronickom podaní)

 50 EUR

25 EUR (pri elektronickom podaní)

150 c)

Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v bodoch 1 a 3

10 EUR

10 EUR

 

Vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok podľa § 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 80 EUR

40 EUR (pri elektronickom podaní)

 500 EUR

430 EUR (pri elektronickom podaní)

 

Vydanie povolenia z dôvodu zmeny podľa § 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 50 EUR

25 EUR (pri elektronickom podaní)

 50 EUR

25 EUR (pri elektronickom podaní)

Doprava

79 písm. a) bod 2,

Za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch na základe § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

85 EUR

 
79 písm. b)

Za vykonanie zmeny dopravnej licencie

50 % podľa príslušnej sadzby

 79 písm. d)

Za podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny

15 EUR 

Sociálna pomoc

34a písm. a)

Za zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb

66 EUR

34a písm. b)

Za zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb

10 EUR

34a písm. c)

Za vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

5 EUR

34a písm. d)

Za výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb

33 EUR

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je stanovený v Smernici č.3/2016 Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

Trenčiansky samosprávny kraj sprístupňuje informácie bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálových výdavkov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi, ak súčet všetkých položiek hradených podľa tohto sadzobníka presiahne čiastku 5,00 eur za jednotlivú žiadosť.

 

1. Technický nosič dát – 1 kus:

 • CD 0,40 eur
 • DVD 0,50 eur

2. Kópia (tlač) požadovaných informácií – 1 čiernobiela strana:

 • A4 0,07 eur
 • A3 0,14 eur

3. Obstaranie obalu (obálka) – 1 kus:

 • C4 0,10 eur
 • C5 0,04 eur
 • C6 0,03 eur

4. Odoslanie informácií:

 • poštové poplatky – podľa cenníka poštových služieb
 • faxové poplatky – podľa cenníka telekomunikačných služieb

 

Spôsob úhrady nákladov:

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke

Číslo bankového účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja vedeného v Štátnej pokladnici v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489.

Správa pre prijímateľa: INFOZÁKON, žiadateľ (uviesť, kto požiadal o informáciu).

V prípade záujmu o poskytnutie informácii môžete využiť elektronický formulár Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Prístup k informáciam (Sadzobník poplatkov)

Ďalšie poplatky nájdete v Žiadostiach a podaniach

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK