Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zápis do registra sociálnych služieb

Ako sa stať registrovaným sociálnej služby.

Sociálnu službu môže poskytovať poskytovateľ len na základe zápisu tejto sociálnej služby do registra podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.), ktorý vedie vyšší územný celok (ďalej len VUC) s výnimkou základného sociálneho poradenstva, ktorú poskytuje obec a VUC bez zápisu do registra.

Obsah žiadosti o zápis do registra (viď. nižšie uvedené tlačivá):

 • Obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO) organizácie a jej právnu formu, ak je žiadateľ právnická osoba s právnou subjektivitou (sem patria aj obce, mestá). Ak je žiadateľ právnická osoba so sídlom mimo územia SR, musí podmienky na zápis do registra spĺňať jej organizačná zložka so sídlom na území SR s právnou subjektivitou

alebo

meno, priezvisko alebo obchodné meno (ak sa líši od mena a priezviska) pod ktorým fyzická osoba podniká, jej trvalý alebo prechodný pobyt, dátum narodenia, IČO a druh oprávnenia na podnikanie,

 • Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, a kontaktné údaje ( tel. číslo, e-mail) fyzickej osoby, ktorá je
  • štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o zápis,
  • zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa § 63 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.,
  • poverená vedením pobočky podľa § 63 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z.,
 • Druh a forma sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať podľa §12 a § 13 zákona č. 448/2008 Z. z. ,
 • Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
 • Miesto poskytovania sociálnej služby; ak konkrétne miesto poskytovania sociálnej služby nemožno určiť, za miesto poskytovania sociálnej služby sa považuje
  • obec, na ktorej území sa má poskytovať sociálna služba,
  • okres, ak sa má sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom obvode príslušného okresu,
  • VUC, ak sa má sociálna služba poskytovať na území všetkých obcí v územnom obvode VUC,
 • Počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
 • Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 • Čas poskytovania sociálnej služby, ak sa má sociálna služba poskytovať na určitý čas,
 • Ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu na vyžiadanie výpisu z registra trestov
  • fyzickej soby - žiadateľa,
  • fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – žiadateľa,
  • fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu žiadateľa alebo fyzickej osoby – žiadateľa je osobou zodpovednou za poskytovanie sociálnej služby,
 • názov obce a IČO organizácie, ktorá zriadila alebo založila právnickú osobu – žiadateľa, alebo názov VUC a IČO  organizácie, ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu – žiadateľa,
 • môže byť uvedené aj web sídlo žiadateľa a zriaďovateľa.

Zoznam príloh povinných k priloženiu žiadosti o zápis do registra - §podľa § 63 a § 64 ods. 3,4,5,6 zákona č. 448/2008 Z. z.:

 • doklad preukazujúci bezúhonnosť
  • osoby – žiadateľa, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia SR alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom SR alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území SR podľa osobitných predpisov,
  • fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby – žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom SR alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území SR podľa osobitných predpisov,
  • fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby – žiadateľa alebo na základe poverenia fyzickej osoby – žiadateľa je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom SR alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území SR podľa osobitných predpisov,
 • doklad o odbornej spôsobilosti
  • fyzickej osoby – žiadateľa a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym  orgánom právnickej osoby – žiadateľa   alebo
  • fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej osoby (žiadateľov) je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby,
 • údaje o priestorových, personálnych, materiálnych (inventúrny súpis majetku a vybavenia priestorov) a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu a forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby,
 • kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia, zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby, ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení,
 • štatút alebo iný doklad, ktorý preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby – žiadateľa,
 • cenník sociálnej služby, spôsob a podmienky platenia za sociálnu službu,
 • údaje o finančných podmienkach každého druhu sociálnej služby – kalkulácia predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania, predpokladané zdroje financovania a kalkulácia skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby ( napr. na 1 hod. opatrovania terénnou formou, 1 km jazdy pri prepravnej službe, 1 hod. poskytovania sociálnej služby ambulantnou a on-line formou, 1 deň poskytovania sociálnej služby pobytovou formou),
 • opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej, obslužnej alebo ďalšej činnosti ( § 16,§17, §18 zákona č. 448/2008 Z. z),

Údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú nájomnou zmluvou, alebo zmluvou o výpožičke uzatvorené na čas poskytovania sociálnej služby – u sociálnej služby v zariadení s celoročnou formou pobytu  je uzatvorenie zmluvy o nájme alebo výpožičke nie menej ako 3 roky. Pokiaľ sú priestory vo vlastníctve žiadateľa, preukazujú sa údaje, potrebné na získanie výpisu z katastra nehnuteľností.

Za údaje o personálnych podmienkach sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa , v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 zákona č. 448/2008 Z. z., ich počet a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

Údaje o hygienických podmienkach sa preukazujú právoplatným rozhodnutím alebo záväzným stanoviskom  orgánu verejného zdravotníctva o udelení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny orgánom verejného zdravotníctva.

Pred zápisom do registra  sociálnej služby v zariadení VUC vykoná ohliadku miesta poskytovania a vypracuje zápisnicu.

Správne poplatky

Správne poplatky platí žiadateľ o zápis sociálnej služby do registra, ak je jeho právna forma s cieľom dosiahnutia zisku ( napr. živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť). Podľa položky 34a zákona č. 286/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa platí podľa sadzobníka správnych poplatkov:

 • za zápis do registra 66 €,
 • za zápis zmeny v registri 10€,
 • za vyhotovenie výpisu z registra 5€,
 • za výmaz z registra 33€.

Lehota na vybavenie

v prípade predloženia kompletnej žiadosti a dokladov najneskôr 30 dní od podania na VUC.

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie

 1. Podľa § 67 zákona č. 448/2008 Z. z. miesto sociálnej služby v zariadení sa vyznačí na vhodnom a trvale viditeľnom mieste s výnimkou poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania a v zariadení núdzového bývania.
 2. Žiadosť o zápis do registra spolu s dokladmi podáva žiadateľ v štátnom jazyku písomne VUC, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby.
 3. Sociálnu službu v domove sociálnych služieb s celoročnou formou pobytu nie je možné zapísať do registra (§38 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.
 4. Sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení je možné zaregistrovať len do počtu miest pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
 5. Sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania možno registrovať

- najviac pre 6 prijímateľov sociálnej služby v jednom byte alebo

- najviac pre 12 prijímateľov sociálnej služby v dvoch bytoch na každý samostatný vchod s orientačným číslom v jednom bytovom dome a lebo v rodinnom dome.

 1. Ak žiada o zápis do registra žiadateľ, ktorý má záujem vykonávať špecializované sociálne poradenstvo alebo sociálnu rehabilitáciu ako samostatné odborné činnosti, podmienkou zápisu do registra je akreditácia udelená ministerstvom.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby , ktorý má záujem poskytovať iný druh sociálnej služby ako ten, ktorý už poskytuje alebo chce zmeniť miesto poskytovanej sociálnej služby zapísanej v registri, je povinný podať novú žiadosť o zápis do registra podľa § 63 a § 64 ods. 1 až 8 zákona č. 448/2008 Z. z.. Za zmenu miesta poskytovania sociálnej služby sa nepovažuje zmena podľa  § 64 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. (druhá veta), ktorá platí súčasne.

Prílohy k žiadosti – navrhované niektoré tlačivá

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK