Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Možnosť získania finančného príspevku z rozpočtu TSK na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Finančný príspevok na prevádzku sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v prípade, že občan podá na TSK žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u daného neverejného poskytovateľa.

Doklady a údaje, ktoré na TSK predkladá neverejný poskytovateľ pred poskytnutím finančného príspevku:

Základné údaje  - názov subjektu, sídlo, miesto poskytovania sociálnej služby, IČO, DIČ, bankové spojenie v tvare IBAN, kontaktné údaje, doklad o existencii právnickej osoby, potvrdenie, že subjekt nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Odborná časť - druh a forma poskytovanej sociálnej služby, stručný popis činnosti, odborný garant pre poskytovanie sociálnej služby, personálne zabezpečenie, priestorové podmienky.

Ekonomická časť - výšku ekonomicky oprávnených nákladov v členení podľa § 72 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a vzhľadom aj na druh a formu poskytovanej sociálnej služby, výšku príjmov z úhrad za poskytovanú sociálnu službu za predchádzajúci rozpočtový rok, výšku iných príjmov v členení podľa zdrojov, platný cenník za poskytovanú sociálnu službu.

Posudková časť - prehľad počtu prijímateľov sociálnej v členení podľa stupňa odkázanosti, druhu a formy poskytovanej sociálnej služby.

Podania

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK