Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov

Povinný obsah podania

 • názov žiadateľa
 • sídlo žiadateľa
 • miesto poskytovania sociálnej služby
 • štatutárny zástupca
 • IČO, DIČ
 • bankové spojenie
 • číslo účtu v tvare IBAN
 • právna forma a dátum registrácie

Zoznam príloh

 • čestné prehlásenie že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • nemá evidované daňové nedoplatky
 • predložiť výšku príjmov z úhrad za poskytovanú sociálnu službu
 • predložiť výšku ekonomicky oprávnených nákladov

V prípade novozazmluvneného poskytovateľa sociálnej služby je potrebné doložiť:

 • zriaďovaciu listinu
 • registračnú kartu - aktuálny výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v príslušnom samosprávnom kraji aj s uvedením kapacity podľa druhu a formy sociálnej služby
 • doklad o pridelení DIČ
 • zmluvu o bežnom účte v Štátnej pokladnici, na ktorý budú zasielané finančné prostriedky
 • zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorú má prijímateľ sociálnej služby (PSS) uzatvorenú s verejným poskytovateľom sociálnej služby aj s dodatkami
 • vypočítanú úhradu PSS za sociálnu službu
 • predpokladané príjmy verejného poskytovateľa z úhrad od novozazmluvnených PSS

Lehota na vybavenie

30 a viac kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK