Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Zamestnanci:
Ing. Adela Filová Referent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu
Jana Maršálková Referent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu
Ing. Miroslava Mazánová Referent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu
Mgr. Barbora Petrechová Referent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu
Mgr. Dušan Porubský Referent odd. školstva, kultúry, mládeže a športu

Úlohy oddelenia:
 • zabezpečuje výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach stredných škôl a školských zariadení, v ktorých rozhodol riaditeľ strednej školy, školského zariadenia v prvom stupni,
 • spracováva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • vedie agendu zriaďovacích listín škôl a školských zariadení,
 • spracováva koncepciu rozvoja školstva v podmienkach TSK,
 • spracováva koncepciu práce s mládežou v podmienkach TSK,
 • spracováva koncepciu rozvoja telesnej kultúry v podmienkach TSK,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • spracováva a poskytuje informácie orgánom štátnej správy a verejnosti v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení,
 • pripravuje a spracováva návrhy pre optimalizáciu siete škôl a školských zariadení,
 • vedie register škôl a školských zariadení,
 • spracováva výkonové ukazovatele škôl a vyhodnocuje ich,
 • prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a územnou školskou radou informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti, návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní a správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je TSK zriaďovateľom, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami,
 • spolupracuje pri vybavovaní personálnej agendy riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • vedie agendu kolektívnych zmlúv škôl a školských zariadení,
 • spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s okresným úradom v sídle kraja pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov,
 • spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania,
 • spracováva návrhy na materiálno-technického zabezpečenie škôl v súvislosti so študijnými a učebnými odbormi,
 • zabezpečuje koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kultúry,
 • podáva návrhy na zriaďovanie, zlučovanie a zrušenie kultúrnych zariadení,
 • metodicky usmerňuje činnosť  kultúrnych zariadení,  vypracúva  ich  zriaďovacie listiny, vyjadruje sa k organizačným poriadkom a ich zmenám,
 • určuje odborné zameranie a špecializáciu kultúrnych zariadení,
 • vytvára organizačné, ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky na činnosť kultúrnych zariadení,
 • spracúva analýzy stavu jednotlivých odvetví kultúry a koncepciu rozvoja kultúry na území TSK,
 • spolupracuje so zástupcami štátnej správy a miestnej samosprávy v oblasti kultúry,
 • spracúva a vyhodnocuje  štatistické údaje, rozbory a hodnotiace správy z oblasti kultúry,
 • spolupracuje pri realizácii kultúrnych podujatí a aktivít v oblasti kultúrnych poukazov v spolupráci s odborom školstva,
 • zabezpečuje, aby kultúrne zariadenia realizovali kultúrne podujatia prostredníctvom kultúrnych poukazov vhodné pre žiakov a študentov,
 • pripravuje podklady na zúčtovanie poskytnutých dotácií kultúrnych zariadení,
 • poskytuje poradenské  služby  v oblasti  metodiky  kultúry  pre  záujemcov  z radov samospráv aj širokej verejnosti v spolupráci so svojimi zariadeniami,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa menšín a koordinuje súvisiace činnosti.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK