Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v kraji prostredníctvom 12 kultúrnych
organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí.

Históriu regiónu reprezentuje Trenčianske múzeum patriace medzi najstaršie múzeá na Slovensku, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.
Hornonitrianska hvezdáreň vo Malých Bieliciach je jediným špecializovaným zariadením v Trenčianskom kraji, zaoberajúcim sa astronómiou a príbuznými technickými vedami.

Aktuality

Múzeum Trenčín - OVS 2/2016

Múzeum Trenčín - OVS 2/2016

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2016 Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46, 91250 Trenčín, IČO: 34059199 zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods. 9 zákona č 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK