Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v kraji prostredníctvom 12 kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí.

Históriu regiónu reprezentuje Trenčianske múzeum patriace medzi najstaršie múzeá na Slovensku, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Trenčiansky kraj disponuje aj tromi knižnicami, ktoré sa nachádzajú v krajských mestách Trenčín, Považská Bystrica a v regióne hornej Nitry v Prievidzi. V Malých Bieliciach je Hornonitrianska hvezdáreň zaoberajúca sa astronómiou a príbuznými technickými vedami.

Aktuality

Trenčianske múzeum OVS č. 2/2019

Trenčianske múzeum OVS č. 2/2019

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 2/2019 Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne Mierové námestie 46 91250 Trenčín IČO: 34059199 zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods. 9 zákona č 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské v Novom Meste nad Váhom.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK