Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Cestovný ruch

Rozvoj, propagáciu a prezentáciu cestovního ruchu v regióne zastrešuje Krajská organizácia cestovného ruchu - Trenčín región, ktorú v roku 2015 pre tento účel zriadil Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 

logo KOCR - Trenčín región

Štatutárni zástupcovia zakladajúcich členov na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolili aj prvé výkonné orgány KOCR Trenčín región. Za prvého predsedu krajskej organizácie bol zvolený Mgr. Juraj Gerlici, riaditeľ Úradu TSK a za prvú výkonnú riaditeľku PhDr. Eva Frývaldská, z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť cestovného ruchu.

Poslanie KOCR

Hlavný cieľ - podpora cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a chráni záujmy svojich členov.

Predmet činnosti KOCR

- podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- ochrana záujmov členov krajskej organizácie,
- podpora činnosti pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
- presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
- spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu, s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a s organizáciami pôsobiacimi na území kraja v otázkach cestovného ruchu,
- podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
- organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov, poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom
- presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
- spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja
- v spolupráci s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie
- vypracúvanie rozpočtu, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie
- iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu
- zostavovanie výročnej správy a jej zverejňovanie na vlastnej webovej stránke
- zakladanie turisticko-informačných kancelárií a vedenie ich evidencie,
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Členovia

Krajská organizácia môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie. Členmi KOCR sú:

1. Trenčiansky samosprávny kraj

2. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA – BOJNICE

3. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice

4. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horné Považie

5. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčín a okolie

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK