Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor školstva a kultúry

Oddelenia

Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Ing. Richard Hančin, PhD.
Vedúci odboru školstva a kultúry

Telefón: +421-32-6555 501
Mobil: +421-901 918 164
E-mail: richard.hancin@tsk.sk


Zamestnanci

Katarína Šrámeková Referent odboru školstva a kultury

Úlohy odboru:
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci odboru školstva a kultúry schvaľuje rozpočtové opatrenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, vystavené vo väzbe na Rozpočtové opatrenia TSK a Zmeny rozpočtu z titulu účelovo určených prostriedkov schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na Presuny rozpočtových prostriedkov schválených vedúcim odboru finančného a vo väzbe na zmeny rozpočtu realizované v súlade s § 22 a ods. 6 § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • podpisuje protokol o zbere údajov o počtoch žiakov TSK a podpisuje protokol o zbere údajov o počtoch žiakov zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK financovaných z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR (EDUZBER) v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a podpisuje príslušné dokumenty súvisiace s EDUZBERom,
 • na základe poverenia predsedu TSK vedúci odboru školstva a kultúry podpisuje súhlasy na úhradu členských príspevkov školských a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do rôznych združení, asociácií alebo zväzov
 • organizačne a administratívne zabezpečuje chod odboru školstva a kultúry,
 • organizačne zabezpečuje pracovné porady odboru školstva a kultúry, pracovné porady riaditeľov škôl  a školských zariadení a  ďalšie pracovné porady a vyhotovuje z nich zápisy,
 • vedie agendu služobných ciest (tuzemské a zahraničné) a dovoleniek riaditeľov škôl a školských zariadení,
 • vedie registratúru odboru školstva a kultúry v súlade s Registratúrnym poriadkom TSK,
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie odboru školstva a kultúry,
 • vedie agendu organizačných poriadkov škôl a školských zariadení a spracováva predchádzajúci súhlas predsedu TSK s vydaním organizačného poriadku (organizačné štruktúry škôl a školských zariadení, potreba počtu zamestnancov a pod.),
 • spracováva metodiku a vedie agendu v oblasti školskej úrazovosti,
 • spracováva štatistické výkazy zo škôl a školských zariadení, sumarizuje ich a poskytuje z nich výstupy. Spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja v oblasti štatistiky,
 • spracováva a vedie agendu v oblasti výročí škôl a školských zariadení.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK