Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Odbor školstva a kultúry

Oddelenia

Oddelenie správy a riadenia škôl a školských zariadení
Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Ing. Eva Žernovičová
Poverená riadením odboru školstva a kultúry

Telefón: +421-32-6555 501
Mobil: +421-901 918 162
E-mail: eva.zernovicova@tsk.sk


Úlohy odboru:
  • na základe poverenia predsedu TSK vedúci odboru školstva a kultúry schvaľuje rozpočtové opatrenia organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, vystavené vo väzbe na Rozpočtové opatrenia TSK a Zmeny rozpočtu z titulu účelovo určených prostriedkov schválených predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo na Presuny rozpočtových prostriedkov schválených vedúcim odboru finančného a vo väzbe na zmeny rozpočtu realizované v súlade s 22 a ods. 6 § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • podpisuje protokol o zbere údajov o počtoch žiakov TSK a podpisuje protokol o zbere údajov o počtoch žiakov zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK financovaných z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR (EDUZBER) v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a podpisuje príslušné dokumenty súvisiace s EDUZBERom,
  • na základe poverenia predsedu TSK vedúci odboru školstva a kultúry podpisuje súhlasy na úhradu členských príspevkov školských a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do rôznych združení, asociácií alebo zväzov.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK