Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Elektronické služby

TSK v rámci svojich kompetencií poskytuje služby občanom alebo právnickým osobám. Nižšie nájdete ich zoznam rozdelený podľa agiend, môžete využiť aj vyhľadávanie. Postupne sú služby elektronizované. Pri podaniach, ktoré sú elektronizované, nájdete odkaz na elektronické formuláre - na ich využitie potrebujete elektronický občiansky preukaz eID.

Administratíva pri poskytovaní sociálnych služieb

Činnosti, ktoré vykonáva oddelenie sociálnej pomoci v rámci svojich kompetencií.

Elektronické poskytovanie odpovedí na otázky o činnosti a právomociach VÚC

Odpovede a otázky Vám poskytne oddelenie komunikácii a medzinárodných vzťahov, ktoré zabezpečuje informovanie o dianí v regióne.

Elektronické verejné obstarávanie

Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania. Ako sa zapojiť do súťaže?

Informovanie o ambulantnej pohotovostnej službe

Ambulatná pohotovostná služba (ľudovo prezývaná "pohotovosť") je pohotovostná služba všeobecného lekára alebo zubára. 

Informovanie o cestovnom ruchu v regióne

Základné informácie o Trenčianskom kraji a možnostiach vyžitia v oblasti cestovného ruchu.

Informovanie o civilnej ochrane

Základné informácie na ochranu života a prežitia mimoriadných údalostí pre každého z nás.

Informovanie o činnosti v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Kam za kultúrou alebo aké podujatia ponúkajú kultúrne organizácie TSK?

Informovanie o činnosti VÚC, zverejňovanie aktualít

Kde nájdete informácie o každodennej činnosti Úradu TSK vrátane diania v kraji?

Informovanie o dani z motorového vozidla

Aké sú aktuálne dane z motorových vozidiel?

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

Základné informácie o volených zástupcoch kraja, ktorí boli zvolení vo voľbách do samosprávneho kraja TSK.

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

Zoznamy lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v kraji.

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia VÚC vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Základné informácie pri súdení sa s orgánom/organizáciou verejnej správy.

Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Praktické informácie ako sa správne informovať podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Informácie o ktorých rozhodujú volení zástupcovia TSK.

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Informácie o návrhu rozpočtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Informácie o návrhu záverečného účtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Možnosť poskytnutia starostlivosti dieťaťu v krízovom stredisku.

Informovanie o organizačnej štruktúre úradu VÚC

Organizačná štruktúra ponúka prehľad organizačných útvarov (odborov a oddelení) vrátane pracovných pozícií a menného zoznamu zamestnancov Úradu TSK.

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

V rámci spádového územia ambulatnej pohotovostnej služby je dostupná lekárenská pohotovosť do 22:30.

Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Ako postupuje Úrad TSK pri vybavovaní podania?

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník všetkých poplatkov v rámci kompetencií TSK (všetky oblasti).

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Oblasti o ktorých môže Úrad TSK rozhodovať prostredníctvom volených zástupcov alebo ich spravovať prostredníctvom zamestnancov.

Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Aktuálny stav ciest v kraji.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

Kedy a kde rokujú volení zástupcovia TSK?

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Všeobecné kontakty TSK kam môže verejnosť smerovať svoje otázky a podania.

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Informácia závisí od termínov prijímacích skúšok a priebehu prijímacieho konania na stredných školách.

Informovanie o voľných miestach v zariadeniach sociálnych služieb

Zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a ich voľných miest.

Informovanie o vyhlásení referenda

Kto môže vyhlásiť referendum a kedy môže k nemu dôjsť?

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach

Zoznam všetkých druhov zdravotníckych zariadení v kraji (ambulatné aj ústavné).

Informovanie o životnom prostredí

Ktoré oddelenie je určené pre informovanie a aké povinnosti vyplývajú TSK?

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Viete kto je Váš obvodný všeobecný lekár, zubný lekár alebo gynekológ?

Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

Chcete prevádzkovať vnútroštátnu pravidelnú autobusovú prímestskú/diaľkovú dopravu? Podajte si žiadosť a my Vám vydáme dopravnú licenciu.

Návrhy na zlepšenie

Ako môžete zaslať návrh na zlepšenie?

Ohlasovanie problémov na ceste

Viete kde môžete nahlásiť problém na ceste?

Oznamovanie neprítomností v ambulancii

Poskytovateľ je povinný o svojej neprítomnosti v ambulancii informovať samosprávny kraj.

Oznamovanie prekážok v prevádzkovaní lekárne

Prevádzkovateľ je povinný o zatvorenej lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok informovať samosprávny kraj.

Oznamovanie závažných nežiaducich udalostí/účinkov

Ako narábať s nežiaducimi udalosťami a účinkami pri klinickom skúšaní.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC

TSK poskytuje dotácie na verejnoprospešné účely pre obyvateľov kraja týkajúce sa športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akcií/projektov.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Možnosť získania finančného príspevku z rozpočtu TSK na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Poskytovanie grantov na realizáciu environmentálnych projektov v kraji

Máte nápad na podpora alebo činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia? Informujte sa ako požiadať o grant.

Poskytovanie informácií o regióne

Aké informácie zastrešuje TSK v tejto oblasti?

Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

Informácia sa dotýka výchovy a vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Pokiaľ má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, je povinný podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Slúži na preukázanie existencie poskytovateľa sociálnej služby alebo ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

O poradenstvo môže občan požiadať osobne, telefonicky, prípadne písomnou formou

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu

TSK posudzuje odkázanosť občana na vybrané druhy sociálnej služby.

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Ako začať poskytovať lekárenskú starostlivosti vo verejnej lekárni, výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a výdajni audio-proteických pomôcok.

Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Ako začať poskytovať zdravotnú starostlivosť a všetko, čo s tým súvisí.

Predaj prebytočného majetku

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Prenájom prebytočného majetku

Legislatívna a procesná informácia s miestom zverejnenia.

Pripomienkovanie

Viete, ktoré informácie v rámci kompetencií TSK môže verejnosť pripomienkovat?

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní do 8 dni nahlásiť zmeny údajov zapisovaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb.

Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

Legislatívna informácia o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov dopravcov SAD verejnosťou.

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Ordinačné hodiny ambulantného zdravotníckeho zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, v ktorom je prevádzkované.

Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Prevádzkový čas zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, v ktorom je prevádzkované.

Slobodný prístup k informáciám

Ako treba postupovať pri požiadaní o informácie.

Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Služba určená pre občanov, ktorí nie sú schopní dostať požadovanú zdravotnú starostlivosť od špecialistu.

Vybavovanie petícií

Ako TSK postupuje pri vybavovaní.

Vybavovanie sťažností a podnetov

Legislatívna informácia pri vybavovaní podania.

Zverejňovanie faktúr

Informácie o zverejňovaní faktúr.

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Informácia o mieste a postupe nakladania s majetkom TSK.

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Informácia o riadení sa zákonnými postupmi a formami, ktoré upravujú zadávanie súťažných návrhov a zákaziek.

Zverejňovanie mimoriadnych oznamov zo Štátneho úradu pre kontrolu liečiv

Stiahnutie humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu a iné dôležité informácie...

Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Zverejňovanie priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb so sídlom alebo miestom poskytovania sociálnej služby v TSK.

Zverejňovanie rozpočtu VÚC

Základom finančného hospodárenia Trenčianského samosprávneho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov).

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Informácia o mieste a postupe zverejnenia všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa môžu dotýkať aj obyvateľov TSK.

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Legislatívna informácia o volených zástupcoch občanov TSK.

Zverejňovanie územného plánu

Záväzné informácie o aktuálnom platnom Územnom pláne TSK.

Zverejňovanie výberových konaní na miesta vedúcich zamestnancov VÚC alebo riaditeľov OvZP

Hľadáte prácu? Pozrite sa do ponuky výberových konaní TSK.

Zverejňovanie vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác

Informácie o zverejňovaní objednávok.

Zverejňovanie zasadnutí zastupiteľstva TSK

Informácie o legislatíve a postupoch pri zverejňovaní všetkých vstupno/výstupných informácií z rokovaní volených zástupcov občanov TSK.

Zverejňovanie záverečného účtu VÚC

Informácie o legislatívne platnom zverejnení zavŕšenia rozpočtového procesu, ktorý vyjadruje výsledky hospodárenia TSK.

Zverejňovanie zmlúv

Informácie o zverejňovaní zmlúv.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK