Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Informácia o mieste a postupe nakladania s majetkom TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) pri nakladaní s prebytočným majetkom postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o majetku VÚC) a  Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení (ďalej len ako Zásady).

Majetok TSK nadobudnutý podľa osobitných predpisov alebo vlastnou činnosťou tvoria nehnuteľné veci, hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva. Prebytočný majetok TSK je ten, ktorý TSK alebo správca trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Pre verejnosť je určená ponuka prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Jedná sa o nehnuteľný majetok v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a majetok v správe Úradu TSK, o ktorom bolo rozhodnuté o prebytočnosti.

Informácie o prebytočnom majetku sú zverejňované na úradnej tabuli a na webovom sídle TSK.

Dôležité pojmy

  • prebytočný majetok - majetok nepotrebný pre TSK a Zastupiteľstvom TSK vyhlásený za prebytočný.
  • obchodná verejná súťaž - súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Súťažou sa myslí stretnutie najmenej 2 a viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa. Ide o verejnú súťaž, ktorej podmienky vyhlásenia sú dané obchodným zákonníkom a vyhlasovateľ ju adresuje neurčitému okruhu osôb. Formálnymi náležitosťami vyhlásenia súťaže sú písomná forma jej vyhlásenia a uverejnenie obsahu podmienok súťaže vhodnou formou. Vyhlásenie súťaže musí byť prístupné verejnosti - na úradnej tabuli TSK, na internetovej stránke TSK a v tlači.
  • zámer na priamy predaj - súťaž najvhodnejších cenových návrhov. Formálnou náležitosťou vyhlásenia zámeru na priamy predaj je písomná forma jeho vyhlásenia a uverejnenie jeho obsahu vhodnou formou. Vyhlásenie zámeru na priamy predaj musí byť prístupné verejnosti - na úradnej tabuli TSK, na internetovej stránke TSK a v tlači.
  • verejná dražba - verejné konanie, kde sa licitátor obracia na účastníkov, začne vyvolávacou cenou a účastníci dávajú ponuky, pričom ten, kto urobí najvyššiu, dostane príklepom vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby. Je však podmienené včasným uhradením ceny vydraženej nehnuteľnosti. Dražba sa však môže ukončiť aj tak, že nie je urobené ani najnižšie podanie. Vtedy sa dražba stáva neúspešnou, vyvolávacia cena sa môže znížiť a dražba sa opakuje.

Zverejňované informácie

Úradná tabuľa - Odpredaj, nájom majetku TSK

Samospráva - Úrad TSK - Zásady hospodárenia s majetkom TSK

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK