Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie právne, správy majetku a verejného obstarávania

Mgr. Tomáš Baláž Vedúci odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania

Zamestnanci:
Mgr. Silvia Blažeková, Dipl. AHE Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Mária Čongradyová Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Alica Eliášová Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Daniela Hatalová Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Henrieta Klobušická Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Ing. Alena Kováčiková Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
JUDr. Katarína Kováčiková Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Tomáš Kyselica Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Miloš Michalec Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Frederik Obžera Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Zuzana Podhorská Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania
Mgr. Dana Šťastná Referent odd. právneho, správy majetku a verejného obstarávania

Úlohy oddelenia:
 • poskytuje právne služby a zabezpečuje právnu agendu v súvislosti s činnosťou TSK,
 • vypracováva alebo spolupodieľa sa na vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy, vnútorných predpisov vo vecnej pôsobnosti, právnych stanovísk k závažným materiálom a dokumentom, právnych pripomienok k materiálom ústredných orgánov štátnej správy, návrhov zmlúv,
 • vykonáva pripomienkové konanie k tvorbe zákonov, ktoré majú legislatívny dopad na činnosť TSK,
 • rieši problematiku v súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu a agendu spojenú so zápismi do katastra nehnuteľností na základe delimitačných protokolov,
 • vedie evidenciu a zakladá originály vnútorných predpisov,
 • zastupuje TSK pred súdmi a inými orgánmi,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok a vypracováva návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP“) a TSK,
 • vedie evidenciu  nehnuteľného majetku TSK,
 • vybavuje agendu súvisiacu s prevodmi nehnuteľností a predkladá ich oddeleniu finančnému bezprostredne po skončení príslušného kalendárneho roka,
 • spolupracuje s ostatnými odbormi pri zabezpečovaní majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností vo vlastníctve TSK a v správe OvZP,
 • vybavuje žiadosti a sťažnosti týkajúce sa majetkovo právnej agendy TSK,
 • vysporiadava vlastnícke vzťahy k majetku TSK,
 • metodicky usmerňuje OvZP TSK pri hospodárení s majetkom TSK v zmysle platnej legislatívy a schválených Zásad hospodárenia s majetkom TSK,
  • spracováva daňové priznanie k dani z nehnuteľností na základe podkladov od odboru finančného a oddelenia vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku,
 • vedie centrálnu evidenciu zmlúv a zabezpečuje ich zverejňovanie,
 • zodpovedá za prípravu a priebeh vykonávaného verejného obstarávania,
 • pripravuje súhlasy na VO pre OvZP
 • koordinuje prípravu a vykonáva činnosti spojení s centrálnym verejným obstarávaním v podmienkach TSK a zabezpečuje centrálne verejné obstarávanie,
 • metodicky usmerňuje OvZP v oblasti verejného obstarávania,
  • vedie centrálnu evidenciu protokolov z kontrol vykonaných Úradom pre verejné obstarávanie,
 • organizuje zahajovanie a ukončovanie kontrol vykonávaných Úradom pre verejné obstarávanie,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa vzniknutej potreby na základe pokynov predsedu a riaditeľa úradu.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK