Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Štrukturálne fondy v období 2007-2013

Štrukturálne fondy pre Slovensko – viac ako 11 miliárd EUR rozdelených do 11 operačných programov na základe strategického dokumentu SR – Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – 6,2 miliárd EUR pre Regionálny OP, OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Bratislavský kraj, OP Technická pomoc, čiastočne OP Doprava a OP Životné prostredie
  • Európsky sociálny fond (ESF) – 1,5 miliárd EUR pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie
  • Kohézny fond – 3, 9 miliárd EUR pre OP Doprava a OP Životné prostredie
  • Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 počíta s príspevkom EÚ (Európsky fond poľnohospodárskeho usmernenia a záruk – EAGGF) vo výške takmer 2 miliardy EUR. Je rozdelený do 4 prioritných osí.

Projekty schválené Trenčianskemu samosprávnemu kraju

V programovacom období 2007-2013 boli v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca schválené Trenčianskemu samosprávnemu kraju

Aktuálne výzvy na predkladanie projektov

Komplexný zoznam aktuálnych výziev na predkladanie projektov v rámci operačných programov NSRR nájdete na stránke Národného strategického referenčného rámca SR

Projekty schválené na území Trenčianskeho kraja v programovacom období 2007 – 2013

Projekty schválené a zazmluvnené v programovacom období 2007 – 2013, ktoré sa svojimi aktivitami viažu na územie Trenčianskeho kraja rozdelené podľa príslušnosti k jednotlivým programom. Stav k 31.12.2015

Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013

NSRR je strategický dokument, ktorý stanovuje národné priority spolufinancovania zo ŠF a KF v programovacom období 2007-2013 v súlade so Strategickými usmerneniami definujúce rámce pre intervenciu fondov na európskej úrovni. NSRR obsahuje 11 operačných programov.

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 (ďalej len PRV) bol schválený Európskou komisiou dňa 4. decembra 2007.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK