Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Projekty schválené Trenčianskemu samosprávnemu kraju

V programovacom období 2007-2013 boli v rámci niekoľkých operačných programov schválené Trenčianskemu samosprávnemu kraju ako žiadateľovi nasledovné projekty:

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE

Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Pilotný projekt: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v TSK

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Oblasť podpory 2.1a Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov

Oblasť podpory 2.1b Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti

Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra CR
Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel

Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Prioritná os 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného prostredia
Oblasť podpory 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 4 Technická pomoc
Opatrenie 4.1 Technická pomoc

OPERAĆNÝ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC

Prioritná os 1 Príprava, riadenie, monitorvanie, hodnotenie
Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK