Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Výzva: ROP-4.1d-2012/01

Názov projektu:
Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja

ITMS kód: 22140120665
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 120 000,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 114 000,00,- Eur

Cieľ projektu:

Zabezpečiť udržateľný rozvoj dopravnej infraštruktúry Trenčianskeho samosprávneho kraja v nadväznosti na potrebu územia.

Špecifické ciele projektu:

  • vypracovanie Územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja

Udržateľnosť projektu:

UGD bude využívaný ako územnoplánovací podklad pre spracovávanie územnoplánovacích dokumentácií regiónu, ÚPN miest a obcí v kraji, budú ho využívať podľa potreby orgány a organizácie, ktoré sa v svojej činnosti zaoberajú rôznymi formami dopravy v regióne (napr. NDS, SSC, ŽSR, polícia), organizácie TSK, ktoré majú v náplni dopravu: Správa ciest TSK, ako aj organizácie zabezpečujúce v regióne osobnú dopravu vo verejnom záujme (SAD) a občania. Agendu ohľadom UGD (monitoring, hodnotenie, aktualizáciu, vydávanie stanovísk) bude mať v kompetencii odbor investícií a ŽP, financovanie zabezpečí TSK v rámci svojho rozpočtu. Financovanie plánovaných opatrení bude definované v dokumente.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 17.08.2012
Schválenie žiadosti o NFP: 03.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 20.02.2014
Začiatok realizácie projektu: 01/2013
Mimoriadne ukončenie projektu: 06/2015 - projekt nebol zrealizovaný

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK