Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013

NSRR je strategický dokument, ktorý stanovuje národné priority spolufinancovania zo ŠF a KF v programovacom období 2007-2013 v súlade so Strategickými usmerneniami definujúce rámce pre intervenciu fondov na európskej úrovni. NSRR obsahuje 11 operačných programov.
Bližšie informácie: www.nsrr.sk

Regionálny operačný program

Globálny cieľ: Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.

Viac informácií... www.build.gov.sk

Operačný program Životné prostredie

Globálny cieľ: Zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ A SR a posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

www.enviro.gov.sk

Operačný program Doprava

Globálny cieľ: Podpora trvalo udržateľnej mobility

www.telecom.gov.sk

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Globálny cieľ: Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedok pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Viac informácií...

Programový manuál OPIS (DOC doc,891KB)

www.roopis.vlada.gov.sk

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Globálny cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnania

Plán výziev OP KaHR

OP KaHR (PDFPDF,437KB)
Programový manuál OP KaHR (PDFPDF,167KB)
Plán výziev na predkladanie projektov (PDFPDF,157KB)
1-1-1 DM Inovácie (PDFPDF,119KB)
1-1-1 Inovácie (PDFPDF,124KB)
1-1-2 DM podpory pre začínajúcich podnikateľov (PDFPDF,122KB)
1-1-3 DM medzinárodná spolupraca (PDFPDF,122KB)
1-3 výskum a vývoj (PDFPDF,170KB)
1-3 Schéma štátnej pomoci (PDFPDF,149KB)
2-1 DM trvalo udržateľný rozvoj (PDFPDF,127KB)
2-1 Schéma pomoci energetika (PDFPDF,124KB)
3-1 DM Cestovný ruch (PDFPDF,119KB)
3-1 Schéma pomoci v cestovnom ruchu (PDFPDF,125KB)

www.economy.gov.sk

Operačný program Zdravotníctvo

Globálny cieľ: Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v poproduktívnom, ako i aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia

www.health.gov.sk

Operačný program Technická pomoc

Globálny cieľ: Zabezpečiť efektívne, účinné a správne riadenie a implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007-2013 na Slovensku

www.build.gov.sk

Operačný program Výskum a vývoj

Globálny cieľ: Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prospievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych  (hig - tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

www.minedu.sk, www.asfeu.sk

Harmonogram výziev (DOC doc,61KB)

Operačný program Vzdelávanie

Globálny cieľ: Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám spoločnosti

www.minedu.sk

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Globálny cieľ: Rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna inklúzia a budovanie kapacít.

www.esf.gov.sk

Operačný program Bratislavský kraj

Globálny cieľ: Posilnenie konkurenčnej schopnosti Bratislavského regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovanie regiónu atraktívneho pre život.

www.build.gov.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK