Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

Samosprávny kraj schvaľuje cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy.

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa pravidelná doprava na autobusovej linke uskutočňuje podľa cestovného poriadku. Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 o cestnej doprave.

Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán, Trenčiansky samosprávny kraj, spravidla na jeden rok, prípadné zmeny schvaľuje raz za polrok.

Podľa § 15 ods. 5) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je dopravca povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

Schválenie cestovného poriadku, jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán, Trenčiansky samosprávny kraj na základe žiadosti, ktorú predkladá dopravca vrátane návrhu cestovného poriadku.

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 79, písm. d) sa za podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu, vyberá správny poplatok.

Podania

Zverejňované informácie

Doprava - Oznámenia a zmeny cestovných poriadkov - Oznámenia a zmeny SAD

Doprava - Oznámenia a zmeny cestovných poriadkov - Podmienky na zmenu cestovného poriadku

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK