Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podmienky na zmenu cestovného poriadku

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa pravidelná doprava na autobusovej linke uskutočňuje podľa cestovného poriadku. Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 o cestnej doprave.

Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.
Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, najmä plán dopravnej obslužnosti, zmluva o službách, cestovný poriadok železničnej dopravy, požiadavky obcí alebo verejnosti na dopravné služby alebo technický stav, priechodnosť ciest na trase autobusovej linky, objednávateľ môže vo verejnom záujme nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku. Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej autobusovej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. V dopravnej licencii možno určiť alebo v zmluve o službách dohodnúť, že sa zostaví jeden cestovný poriadok aj vtedy, ak niekoľkí dopravcovia uskutočňujú pravidelnú dopravu na niekoľkých autobusových linkách, ktoré sú sčasti spoločné alebo na seba nadväzujú, križujú sa alebo inak súvisia. Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje trasu autobusovej linky a harmonogram spojov na základe plánu dopravnej obslužnosti alebo zmluvy o službách, schvaľuje ho, ako aj jeho zmeny, aj objednávateľ dopravných služieb (ďalej len "objednávateľ"). Objednávateľ pri schvaľovaní cestovného poriadku dbá o to, aby sa cestovný poriadok alebo jeho zmena čo najmenej dotkli plnenia záväzkov iných dopravcov a záväzkov v železničnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity s cieľom uspokojiť dopyt a požiadavky verejnosti na dopravné služby.
Podľa § 15 ods. 5 Zákona č. 56/2012 o cestnej doprave je dopravca povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.
Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z.V zmysle uvedenej vyhlášky cestovný poriadok autobusovej linky v pravidelnej autobusovej doprave s výnimkou mestskej autobusovej dopravy obsahuje najmä tieto údaje:
a) záhlavie s číslom autobusovej linky a s názvami východiskovej a cieľovej zastávky, prípadne s najdôležitejšou nácestnou zastávkou a s dátumom začiatku a konca platnosti cestovného poriadku,
b) názov a adresu dopravcu a telefónne číslo dispečera alebo informátora,
c) zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej vzdialenosti od východiskovej zastávky a s vyznačením zastávok na znamenie alebo len na nastupovanie alebo len na vystupovanie,
d) zoznam všetkých riadnych spojov s uvedením čísla každého spoja na autobusovej linke,
e) čas odchodu každého spoja zo zastávky, a ak ide o prestupnú alebo cieľovú zastávku alebo o zastávku, na ktorej spoj stojí najmenej päť minút, aj čas príchodu na ňu,
f) údaj o tom, či spoj premáva počas celej platnosti cestovného poriadku alebo v niektoré dni nepremáva,
g) údaj o tom, kde možno kúpiť cestovný lístok a miestenku na miestenkový spoj,
h) údaj o možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy s údajom, či spoj zabezpečuje prípoj alebo čaká na prípoj,
i) údaje o iných službách poskytovaných dopravcom v autobuse alebo na zastávkach alebo inými osobami na autobusových staniciach alebo zastávkach na autobusovej linke.
Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Obsahuje v číselnom vyjadrení miesto východiskovej zastávky podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky a poradové číslo autobusovej linky.
Tarifná vzdialenosť je podkladom na výpočet cestovného za prepravu cestujúcich a úhrad za prepravu batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok. Tarifná vzdialenosť jednotlivých zastávok autobusovej linky sa určí na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej zastávky v kilometroch zaokrúhlenej nahor. Skutočná vzdialenosť sa zisťuje určeným meradlom, podľa pasportu cesty alebo na základe digitálnych máp.
Cestovný čas medzi odchodom z jednej zastávky a príchodom na druhú zastávku sa v cestovnom poriadku uvádza podľa skutočne zisteného času potrebného na presun autobusu medzi zastávkami s prihliadnutím na prevádzkové podmienky a prepravnú situáciu. Cestovný čas sa určí tak, aby ho bolo možné dodržať bez prekročenia povolenej rýchlosti aj pri zhoršených prevádzkových podmienkach a aby autobus nemusel neprimerane dlho stáť na nácestných zastávkach. Pri určovaní času príchodu a odchodu treba dbať o dodržiavanie povinných prestávok vodičov autobusov a pracovného času osádok autobusov, rešpektovať reguláciu cestnej premávky, zohľadňovať primeraný čas na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a nakladanie a vykladanie cestovnej batožiny a autobusových zásielok a umožňovať prestup na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy.
Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 79, písm. a), bod 3 a písm. e) sa za vydanie dopravnej licencie dopravcovi na vnútroštátnu    pravidelnú autobusovú dopravu, ako aj za podanie každej žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny vyberá správny po poplatok. Správny poplatok je potrebné uhradiť pred začatím konania vo veci, alebo naj základe výzvy správneho orgánu. Správny    orgán    môže    na   základe   vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených   prípadoch,   predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán  poplatok   podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK