Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Projekty schválené na území Trenčianskeho kraja v programovacom období 2007 – 2013

Projekty schválené a zazmluvnené v programovacom období 2007 – 2013, ktoré sa svojimi aktivitami viažu na územie Trenčianskeho kraja rozdelené podľa príslušnosti k jednotlivým programom. Stav k 31.12.2015

Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013:

Regionálny operačný program

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji 

Operačný program Životné prostredie

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Operačný program Doprava

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Operačný program Informatizácia spoločnosti

V rámci OPIS z Trenčianskeho kraja nebol prijímateľ projektu ani TSK ani žiadna obec alebo mesto z tohto kraja (projekt Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji a projekt  Elektronizácia služieb Mesta Trenčín boli mimoriadne ukončené).

Obce a mestá z trenčianskeho kraja zapojené do projektu Dátové centrum obcí a miest sú na web stránke: https://www.dcom.sk/zoznam-zapojenych-obci.

Obce z trenčianskeho kraja zapojené do projektu Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska sú na web stránke: http://www.nases.gov.sk/data/files/9282.pdf

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Operačný program Zdravotníctvo

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Operačný program Výskum a vývoj

V rámci OP VaV bolo výhradne na území kraja realizovaných 8 projektov s celkovou výškou poskytnutého NFP 21 491 323,12 Eur. Tabuľka zahŕňa i projekty s nadregionálnych charakterom, ktoré mali niektoré svoje aktivity sústredené aj v Trenčianskom kraji. Išlo spolu o 17 projektov s celkovou výškou poskytnutého NFP 53 763 090,29 Eur.

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Operačný program Vzdelávanie

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Programy mimo NSRR:

Program rozvoja vidieka
Zatiaľ sa nám nepodarilo z Riadiaceho orgánu ani po niekoľkých žiadostiach získať relevantné informácie

Operačný program rybné hospodárstvo

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Ďalšie zahraničné finančné mechanizmy:

Švajčiarsky finančný mechanizmus

V rámci ŠFM nebol na území TSK zazmluvnený žiaden projekt.

Granty EHP a Nórska

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK