Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálny operačný program

Slovenská republika získala v máji 2004 vstupom do EÚ možnosť podpory kohéznej politiky prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V programovom období 2007-2013 je Kohézna politika EÚ realizovaná prostredníctvom cieleného smerovania príspevkov z fondov EÚ na napĺňanie jej troch hlavných cieľov, ktorými sú konvergencia, regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a európska teritoriálna spolupráca.

Regionálny operačný program (ďalej len „ROP“) na roky 2007-2013 predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na regionálnu infraštruktúru ako na jeden z najdôležitejších determinantov kvality života obyvateľstva. Intervencie prostredníctvom ROP sú cielene smerované na podporu vybavenosti územia zariadeniami občianskej infraštruktúry spĺňajúcimi súčasné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky a na ich vyváženú dostupnosť prostredníctvom skvalitňovania a rozširovania dopravných a sídelných prvkov vybavenosti územia. Oblasť regionálnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje kvalitu života obyvateľstva na podporovanom území a je jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnej ekonomiky a atraktívnosti územia pre lokalizáciu investícií. Charakter investícií ROP v rámci regionálnej infraštruktúry zároveň prispieva k zvyšovaniu energetickej hodpodárnosti a bezbariérovosti budov využívaných zariadeniami občianskej infraštruktúry.

Dokument na stiahnutie:

Regionálny operačný program (PDF PDF, 1 403 KB)

 • Príloha 1 (PDF PDF, 48 KB)
  Zoznam použitých skratiek
 • Príloha 2 (PDF PDF, 52 KB) 
  Zoznam najdôležitejších východiskových dokumentov
 • Príloha 3 (PDF PDF, 71 KB) 
  Uplatňovanie princípov partnerstva
 • Príloha 4 (PDF PDF, 66 KB)
  Územná koncentrácia
 • Príloha 5 (PDF PDF, 408 KB)
  Obrázky
 • Príloha 6 (PDF PDF, 84 KB)
  Prehľad deliacich línií
 • Príloha 7 (PDF PDF, 74 KB)
  Indikatívny časový harmonogram zapojenia samosprávnych krajov do implementácie ROP
 • Príloha 8 (PDF PDF, 70 KB)
  Zoznam miest oprávnených pre realizáciu Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí ROP v zmysle čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK