Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty Uhrovec - Kšinná a Žitná - Radiša - Omastiná

Logo EU     Logo ROPLogo SK       

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os:  5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Výzva: ROP-5.1-2009/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest č. III/050043 Uhrovec - Kšinná a č. III/050044 Žitná - Radiša - Omastiná

ITMS kód: 22150120014
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 3 586 333,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 406 701,90,- Eur

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 15.12.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 05.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 05/2009
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu: 02/2011
Podanie žiadosti o zmenu harmonogramu: 29.03.2011
Schválenie žiadosti o zmenu: 26.04.2011
Nový termín ukončenia realizácie projektu: 30.11.2012

Slávnostná prezentácia zrekonštruovanej cesty v Uhrovci

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK