Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny

Logo   

Operačný program: cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného prostredia
Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Výzva: OPSRCR/2009/02

Názov projektu:

Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny

Vedúci partner: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Hlavný cezhraničný partner: Trenčiansky samosprávny kraj
Projektový partner 1: Obec Nová Lhota
ITMS kód: 22420120016
Miesto realizácie projektu: Jihomoravský kraj - okres Hodonín, Trenčiansky kraj - Nové Mesto nad Váhom
Celkové výdavky projektu: 3 388 044,00,- Eur
Požadovaná výška FP z ERDF: 2 879 837,40,- Eur

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti pohraničného regiónu Veľkej Javoriny, ktorý sa nachádza mimo všetkých hlavných dopravných sieti. Rekonštrukcia a vybudovanie dopravnej infraštruktúry pre motorovú i nemotorovú dopravu je jedným zo zásadných predpokladov rozvoja kvalitných životných podmienok miestnych obyvateľov, čo zahrňuje zvýšenie bezpečnosti, dopravnej obslužnosti a napojenia na vyššie dopravné systémy. Z hľadiska turistického ruchu rozvoj dopravnej infraštruktúry výrazne ovplyvňuje atraktivitu lokality, rozširuje možnosti voľnočasového vyžitia a rozvoj služieb v tejto odľahlej podhorskej časti pohraničia. Kvalitnou dostupnosťou Veľkej Javoriny ako spoločného prihraničného priestoru bude využitý jej nesmierny potenciál, ktorý sa ponúka obom stranám pre rozvoj celoročného turizmu vrátane sprievodných podnikateľských aktivít.

Špecifické ciele projektu:

Na slovenskej strane dôjde k rekonštrukcii jedinej prístupovej cesty z osady Hrnčiarové k Holubyho chate v celkovej dĺžke 5,6 km.

Na českej strane hranice bude uskutočnená rekonštrukcia vozovky zo Suchovských Mlýnů do osady Vápenky pod Veľkou Javorinou v dĺžke 4,2 km. Táto komunikácia je v zlom technickom stave a jej poruchy sú prekážkou v zjazdnosti a bezpečnosti premávky na nej.

Na príjazdovú komunikáciu do osady Vápenky bude nadväzovať novo vybudovaná cyklotrasa v úseku Nová Lhota - Vápenky. Z hľadiska Programu cykloturistiky v kraji bude cyklotrasa napojená na Beskydsko - karpatskú magistrálu s nadregionálnym významom (Břeclav - Hodonín - Velká nad Veličkou - Nová Lhota, Vápenky). Sprejazdnením a napojením tohto úseku cyklotrasy dôjde k vybudovaniu novej ekologickej  prístupovej cesty do regiónu.

Cieľové skupiny: právnické a fyzické osoby, malé a stredné podniky v oblasti turizmu, orgány verejnej dopravy, obyvatelia regiónu, turisti

Výsledky a dopady projektu:

Dopad projektu spočíva v zlepšení možnosti prístupu do atraktívnych lokalít pohraničia v okolí Veľkej Javoriny. Výsledky projektu budú využívané všetkými  uvedenými cieľovými skupinami, tj.  miestne iniciatívy a výbory v oblasti rozvoja kultúry a kultúrnych akcií (Javorinské slávnosti, Silvestrovská vatra priateľstva), organizovanie cezhraničných športových a voľnočasových aktivít (lyžiarske kurzy), malé a stredné podniky realizujúce činnosť so zameraním na turizmus, obyvatelia regiónu a v neposlednom rade miestni turisti. Všeobecne dôjde realizáciou projektu k výraznému oživeniu prihraničného regiónu na území Juhomoravského a Trenčianskeho kraja, čo vyvolá požadované pozitívne a nadväzujúce socioekonomické efekty. Využívanie výstupov projektu cieľovými skupinami a posilnením partnerstiev subjektov zapojených do projektu bude mať priaznivý dopad na česko-slovenské pohraničie, rozvoj i prehlbovanie cezhraničnej spolupráce. Projekt cieľovým skupinám z oboch strán hranice prinesie komplexný produkt zameraný na dopravnú dostupnosť a cestovný ruch kombinovaný s marketingovou kampaňou zameranou na informovanie širokej verejnosti o pohraničí. Realizáciou projektu dôjde k vzájomnému infraštruktúrnemu prepojeniu motorovej a nemotorovej dopravy v regióne pod Veľkou Javorinou prostredníctvom rekonštrukcie cesty III/58120 Hrnčiarové - Holubyho chata, rekonštrukcie cesty III/49914 v úseku Suchovské Mlýny - Vápenky a vybudovaním cyklotrasy Nová Lhota - Vápenky. Toto vzájomné prepojenie vyvolá zvýšenie počtu turistov v pohraničí v letnej i zimnej sezóne (pešia turistika, cykloturistika, bežkárske stopy), zvýši sa migrácia obyvateľov a mobilita klientov cestovného ruchu i miestnych obyvateľov.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o finančný príspevok: 05.02.2010
Schválenie žiadosti o FP: 19.11.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí FP: 14.03.2011
účinnosť nadobudla 19.03.2011
Začiatok realizácie projektu: 11/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 12/2011

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Do Česka - po obnovených cestách

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK