Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

NsP Myjava – Rekonštrukcia kotolne a spaľovne

Logo SK

Investícia do Vašej budúcnosti

    Logo          Logo           Logo EU

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Operačný program: Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritná os:  3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia

Označenie skupiny aktivít:

I. skupina aktivít: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM 2,5), SO2, NOx, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH2

Podskupina aktivity vrátane názvu:

A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ.

Názov projektu:

NsP Myjava - Rekonštrukcia kotolne a spaľovne

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Celkové výdavky projektu: 2 662 914,39 Eur (80 222 958,91 Sk)

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 460 484,60 Eur (74 124 558,99 Sk)

Výška nenávratného finančného príspevku:   2 337 460,37 Eur (70 418 331,04 Sk)

Celkové neoprávnené výdavky projektu: 202 429,79 Eur (6 098 399,85 Sk)

Cieľ projektu: 

Zníženie emisií základných znečisťujúcich látok produkovaných pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu v nemocničnom zariadení.

Špecifické ciele projektu:

  • zníženie emisií znečisťujúcich látok pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu Nemocnice s poliklinikou Myjava
  • zníženie emisií znečisťujúcich látok pri výrobe tepla a spaľovaní nebezpečného odpadu Nemocnice s poliklinikou Myjava

Užívatelia výsledkov projektu: hospitalizovaní a ambulantní pacienti, odborný zdravotný personál (lekári, sestry), iný zdravotný personál, osoby zodpovedné za prevádzku a chod nemocnice, návštevníci, miestna komunita

Výsledky a dopady projektu:

Kotolňa v NsP Myjava bude pozostávať z dvoch parných a dvoch teplovodných kotlov, prepojených s modernizovanou spaľovňou nebezpečného odpadu. Nová pyrolýzna spaľovacia linka je určená pre termické zneškodňovanie odpadov a využitie odpadového tepla pri spaľovaní na výrobu pary v kotolni. Spaľovňa má inštalovaný automatický merací systém (AMS) na kontinuálne meranie tuhých znečisťujúcich látok, oxidu siričitého SO2, oxidov dusíka NOX vyjadrených ako oxid dusičitý NO2, oxidu uhoľnatého CO, organických znečisťujúcich látok TOC, kyslíka O2, tlakov i teplôt. AMS umožňuje preukazovanie dodržiavania určených emisných limitov. Dôjde k výraznému zníženiu emisií znečisťujúcich látok nemocnice v tonách za rok: o cca 75% pri tuhých znečisťujúcich látka, o cca 90% pri oxide siričitom, o cca 50% pri oxide dusičnom NO2, o cca 36% pri oxide uhoľnatom CO a o cca 99% pri organických látkach vydrených ako celkový uhlík TOC.

Priebeh projektu

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 22. 8. 2008
Schválenie žiadosti o NFP: 1. 12. 2008
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 10. 3. 2009
Začiatok realizácie projektu: 03/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 10/2010

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK