Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa

logo

Operačný program: cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného prostredia 
Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Výzva: OPSRCR/2011/03

Názov projektu:

Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR) – Červený Kameň (SR), I. etapa

Vedúci partner: Ředitelství silnic Zlínského kraje  
Hlavný cezhraničný partner: Trenčiansky samosprávny kraj 
ITMS kód: 22420120015 
Miesto realizácie projektu: Zlínsky kraj - okres Zlín, Trenčiansky kraj – okres Ilava 
Celkové výdavky projektu: 997 975,18,- Eur 
Požadovaná výška FP z ERDF: 848 278,90,- Eur

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia cesty III/50736 z obce Nedašova Lhota do obce Červený Kameň. Týmto dôjde k zlepšeniu únosnosti vozovky, zvýšeniu stability cesty a zabezpečeniu prístupu do pohraničnej oblasti pre záujemcov o pešiu turistiku i cykloturistiku, a umožnenie prejazdu vozidiel záchrannej služby. To všetko prispeje k zvýšeniu dostupnosti regiónu a bezpečnosti cestnej prevádzky pre obyvateľov prihraničných oblastí, k spoločnému rozvoju kultúry pohraničných oblastí a rozšíreniu možností pre získanie pracovných príležitostí obyvateľov.

Špecifické ciele projektu:

Na slovenskej strane dôjde k rekonštrukcii jedinej prístupovej cesty z obce Červený Kameň po štátnu hranicu s ČR v najviac poškodených úsekoch v km 10,00 – 15,410. Cieľom rekonštrukcie je úprava asfaltobetónového krytu jestvujúcej komunikácie šírky od 5,0 m do 6,0 m kategórie C7,5/70 a C6,5/ STN 73 6110/.

Na českej strane bude zrekonštruovaných celkom 1,280 km cesty od konca obce Nedašova Lhota po hraničný most ev. č. 50736 – 12. Rekonštrukcia bude riešená položením penetračného makadamu a celoplošného živicového náteru v šírke vozovky 6,0 m s nespevnenými krajnicami.

Cieľové skupiny: právnické a fyzické osoby, malé a stredné podniky v oblasti turizmu, orgány verejnej dopravy, obyvatelia regiónu, turisti

Výsledky a dopady projektu:

Dopad projektu spočíva v zlepšení možnosti prístupu k turisticky zaujímavým oblastiam (Lyžiarsky svah v Zápechove, hrebeňové bežecké trate Červený Kameň – Valašské Klobouky, lepšia dostupnosť hotela Vršatec). Zrekonštruovaná cesta sa bude môcť využívať aj na cykloturistiku. Pre obyvateľov regiónu sa zlepší bezpečnosť prepravy  v cezhraničnom styku. Taktiež sa rozšíria možnosti pracovných príležitostí a zlepší sa dostupnosť regiónu pre integrovaný záchranný systém. V oblasti kultúry sa zlepší možnosť nadviazania vzájomných spoločenských kontaktov medzi obcami Červený Kameň a Nedašova Lhota (spoločné usporiadanie kultúrnych aj športových akcií).  

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o finančný príspevok: 31.10.2011 
Schválenie žiadosti o FP: 30.01.2013 
Podpísanie zmluvy o poskytnutí FP: 15.03.2013 
účinnosť nadobudla 20.03.2013
Začiatok realizácie projektu: 4/2012
Plánované ukončenie realizácie projektu: 10/2013

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK