Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš)

Logo EU       Logo ROP   Logo SK    

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Výzva: ROP-5.1-2009/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava - Horná Poruba - Valaská Belá - (Temeš)

ITMS kód: 22150120015

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 4 320 108,03,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 4 098 077,25,- Eur

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 17.12.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 05.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 05/2009
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu: 09/2011
Podanie žiadosti o zmenu harmonogramu: 16.05.2011
Schválenie žiadosti o zmenu: 21.06.2011
Nový termín ukončenia realizácie projektu: 31.10.2012

Už aj na Homôlku bezpečnejšie

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK