Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty Čachtice - Podkylava

Logo EU    Logo ROPLogo SK     

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:  5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Výzva: ROP-5.1-2009/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest III/499024, III/499026, III/504023 v trase Čachtice - Podkylava

ITMS kód: 22150120013

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Celkové výdavky projektu: 2 613 869,07,- Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 483 175,62,- Eur

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 14.12.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 05.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 06/2009
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu: 09/2011
Podanie žiadosti o zmenu harmonogramu: 16.05.2011
Schválenie žiadosti o zmenu: 21.06.2011
Nový termín ukončenia realizácie projektu: 30.09.2013


Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK