Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II.

loga eu
    

Operačný program: cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného prostredia 
Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Výzva: OPSRCR/2014/06

Názov projektu:

Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny II.

Vedúci partner: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Hlavný cezhraničný partner: Mesto Myjava 
Projektový partner 1: Trenčiansky samosprávny kraj  
Kód žiadosti: NFP22420120053 
Miesto realizácie projektu: Juhomoravský kraj - okres Hodonín, Trenčiansky kraj – okres Myjava 
Celkové výdavky projektu: 1 093 641,00,- Eur 
Požadovaná výška FP z ERDF: 929 594,85,- Eur

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti a kvality napojenia pohraničného územia na cestu celoštátneho významu, zvýšenie bezpečnosti premávky a podpora atraktivity územia pre rozvoj turizmu v prihraničnom regióne Veľkej Javoriny, prostredníctvom dobudovania vybraných úsekov dopravnej infraštruktúry na českej aj slovenskej strane hranice.

Špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitnenie cesty III. triedy Javorník - Vápenky (úsek 1: Javorník - Suchovské mlýny) pre zvýšenie bezpečnosti premávky vozidiel, cyklistov a chodcov smerujúcich od cesty I/71 k oblasti Veľkej Javoriny.
  2. Skvalitnenie miestnej komunikácie v smere na štátnu hranicu s Českou republikou pre zabezpečenie obsluhy územia s rekreačným potenciálom a následné zvýšenie bezpečnosti pohybu vozidle a cyklistov. Vybudovaním cyklotrasy sa zároveň očakáva rozvoj dopravných systémov verejnej dopravy v prihraničnom regióne, ktoré nemajú škodlivý vplyv na životné prostredie.  
  3. Zvýšenie informovanosti o aktivitách zlepšenia dostupnosti pohraničia v regióne Veľká Javorina a o investíciách na podporu hospodárskeho rozvoja spolufinancovaných z prostriedkov EU.
  4. Zintenzívnenie vzájomnej spolupráce pohraničia a aktívna výmena skúseností, pričom spoločným výstupom projektu sú propagačné materiály, ktoré budú distribuované do obcí a informačných centier v regióne. Ich hlavným cieľom je jednak zvýšenie návštevnosti rekonštruovaných lokalít a zviditeľnenie celého projektu, jednak ide o spoločnú aktivitu realizovanú partnermi z oboch strán za účelom prehĺbenia spolupráce.

Cieľové skupiny: právnické a fyzické osoby, malé a stredné podniky v oblasti turizmu, orgány verejnej dopravy, obyvatelia regiónu, turisti

Výsledky a dopady projektu:

Projekt pokračuje v aktivitách partnerov z obidvoch strán hranice na cieľavedomom zlepšovaní dopravnej dostupnosti pohraničného priestoru v turisticky atraktívnej oblasti Veľkej Javoriny. Dokumentuje snahu na lokálnej aj krajskej úrovni prekonávať nevýhody vyplývajúce z bariéry štátnej hranice. Naviazané partnerstvo kombinuje partnerov na krajskej (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Trenčiansky samosprávny kraj) aj lokálnej úrovne (Mesto Myjava) a podporuje rozširovanie vzájomnej spolupráce a prehlbovanie kontaktov. Projekt priaznivo pôsobí na udržanie cezhraničnej spolupráce a môže generovať následnú prípravu projektov ďalšej spolupráce.

Dopadom projektu je zlepšenie dostupnosti atraktívnych lokalít v pohraničnom území Veľkej Javoriny a Myjavy. Výsledky projektu budú využívať ako miestni obyvatelia - cestovanie za prácou a za službami, krátkodobá rekreácia, mobilita pre spoločenské a kultúrne akcie, športové akcie. Výsledky projektu budú tiež využívané stále rastúcou skupinou návštevníkov v rámci cestovného ruchu z oboch strán hranice a podporí uskutočnenie vízie spoločnej turistickej destinácie oblasti Veľkej Javoriny a Myjavy.

Výsledky projektu podporujú oživenie tohto územia, ktoré po rozdelení federácie a pred vstupom do Schengenského priestoru utrpelo barierovým efektom vzniku štátnej hranice.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o finančný príspevok: 21.11.2014 
Schválenie žiadosti o FP: 09.01.2015 
Začiatok realizácie projektu: 03/2015
Plánované ukončenie realizácie projektu: 09/2016

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK