Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov

Logo EU     Logo ROPLogo SK            

Operačný program: Regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja                                

Riadiaci orgán:  Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Prioritná os:   2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej
Opatrenie:   2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Výzva:      ROP-2.1a-2009/01

Názov projektu:

Komplexný projekt CSS NÁDEJ Dolný Lieskov

ITMS kód: 22120120006
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 010 552,69,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 960 025,05,- Eur

Cieľ projektu: Zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS NÁDEJ Dolný Lieskov.

Špecifické ciele projektu:

  • rekonštrukcia prístavby č. 1 a terasy pre imobilných klientov, zateplenie prevádzkovo - ubytovacieho pavilónu, nový solárny systém, obstaranie vybavenia vrátene IKT
  • zabezpečenie výkonu verejného obstarávania a technického dozoru investora

Užívatelia výsledkov projektu: klienti na celoročnom i na týždennom pobyte, rodinní príslušníci klientov, zamestnanci zariadenia

Výsledky a dopady projektu: V prípade rekonštrukcie prístavby č. 1 a terasy pre imobilných klientov sa účel objektu nezmení, uskutočnia sa mierne zmeny vnútornej dispozície na 2.NP a 3.NP, zrekonštruujú sa rozvody zdravotechniky, vykurovania vrátane vykurovacích telies a vymení sa vnútorná elektroinštalácia a podlahy. Na 2.NP a 3.NP sa vymenia okenné a dverné výplne, obklady a technické vybavenie, v budove sa umiestni šachta pre malý nákladný výťah. Nad prevádzkou kuchyne sa vyhotoví na existujúcej plochej streche nová terasa, ktorá bude prístupná z úrovne 2.NP pre imobilných klientov. Úspora energetickej potreby 36 313,65 kWh (28,73%), čo predstavuje úsporu 1 605,42 Eur. Zateplenie objektu prevádzkovo - ubytovacieho pavilónu a vybudovanie kolektorového ohrevu predstavuje realizáciu stavebných prác, ktoré taktiež nemenia účel a funkciu objektu. Prostredníctvom prác sa odstránia nedostatky, ktoré vznikli na stavebných konštrukciách, zameriava sa na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií dodatočným zaizolovaním vrátane výmeny exteriérových výplní okenných a dverných otvorov a otvorov zasklených stien a rekonštrukcia ohrevu TÚV s použitím solárnych kolektorov.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 21.09.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 22.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 09.05.2010
Začiatok realizácie projektu: 04/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 05/2012

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu. 

 

„Investícia do vašej budúcnosti"

 

Komplexná rekonštrukcia CSS NÁDEJ v Dolnom Lieskove

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK