Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálna inovačná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Výzva: ROP-4.1d-2012/01

Názov projektu:
Regionálna inovačná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja 2 (stratégia inteligentnej špecializácie) 2013-2020

ITMS kód: 22140120658
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 46 000,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 43 700,00,- Eur

Cieľ projektu:

Stratégia s jasne definovanými líniami inovačného rozvoja ako predpokladu konkurencieschopnosti a prosperity regiónu.

Špecifické ciele projektu:

  • vypracovanie Regionálnej inovačnej stratégie 2 Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 - 2020

Udržateľnosť projektu:

RIS 2 TSK má cieľ zjednotiť národných i regionálnych aktérov kraja z akademického, verejného i podnikateľského sektora pri prechode z nákladovej ekonomiky na ekonomiku poháňanú inováciami a vedomosťami. Projekt prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti sídiel a ich kvality prostredníctvom systémovej identifikácie kľúčových rozvojových projektov, transformovania rozvoja inovačných pólov, stimulácie inovačných klastrov, hodnotenia výrobných reťazcov, start-up a spin off firiem, stimulácie spolupráce medzi mestami, univerzitou, podnikateľským sektorom. TSK ako subjekt regionálnej samosprávy (kompetencie v oblasti stredného školstva, zdravotníctva, zariadení soc. služieb a dopravy) má bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou investičných aj neinvestičných projektov v rámci programov EÚ. RIS 2 TSK bude vypracovaná v súlade so strategickými dokumentmi na úrovni SR – Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR, NSRR 2007 – 2014, v súlade so schválenou inovačnou stratégiou SR na roky 2007 – 2014, v súlade so schválenou inovačnou politikou na roky 2007 – 2014, v súlade so schvál programom vlády Minerva 2 z roku 2011 a Fénix z roku 2011 a s ďalšími sektor stratégiami, ale aj dokumentmi na úrovni EÚ - Lisabonská stratégia EÚ, Európa 2020, Nariadenie Európskeho parlamentu. Okrem toho bude RIS 2 TSK vypracovávaná podľa dostupných dokumentov na úrovni SR a EÚ, ktoré budú určovať využívanie fondov EÚ v období 2014 - 2020.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 31.08.2012
Schválenie žiadosti o NFP: 03.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 20.02.2014
Začiatok realizácie projektu: 12 /2012
Mimoriadne ukončenie projektu: 10/2015 - projekt nebol zrealizovaný

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK