Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Refundácia materiálno-technického vybavenia ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji

Logo

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán:  Ministerstvo hospodárstva SR 

Prioritná os: 4 Technická pomoc
Opatrenie: 4.1 Technická pomoc
Výzva: KaHR-41TP-0901

Názov projektu:Refundácia materiálno-technického vybavenia ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji

ITMS kód projektu: 25140120044

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 4 175,14 € (125 780,26 Sk)
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 966,38 € (119 491,16 Sk)

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality implementácie OP KaHR na úrovni samosprávneho kraja prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia Informačného centra prvého kontaktu

Špecifický cieľ projektu:

Zvýšenie kvality implementácie OP KaHR na úrovni samosprávneho kraja prostredníctvom zabezpečenia multifunkčného zariadenia, archívnych skríň a fotoaparátu pre Informačné centrum prvého kontaktu

Užívatelia výsledkov projektu: zamestnanci podieľajúci sa na implementácii informačných aktivít k OP KaHR na miestnej a regionálnej úrovni

 Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 18.08.2010

Schválenie žiadosti o NFP: 21.12.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP : 15.03.2011
Nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 24.03.2011
Začiatok realizácie projektu: 07.05.2010
Ukončenie realizácie projektu: 31.03.2011

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom

Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK