Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty Lazy pod Makytou (SR) – Javorníky (ČR)

  Logo

Operačný program: cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti cezhraničného  územia a životného prostredia
Oblasť podpory: 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Výzva:  OPSRCR/2009/02

Názov projektu:

Rekonštrukcia cesty č. III/04912 Lazy pod Makytou, Čertov (SR) - Javorníky (ČR)

Vedúci partner: Trenčiansky samosprávny kraj
Hlavný cezhraničný partner: Městys Nový Hrozenkov
ITMS kód:
22420120008
Miesto realizácie projektu:
Trenčiansky kraj - okres Púchov; Zlínský kraj - okres Vsetín
Celkové
výdavky projektu: 1 573 992,44 Eur
Požadovaná výška FP z ERDF: 1 337 893,57 Eur

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie obslužných dopravných komunikácií  v smere Lazy pod Makytou, Čertov (SR), Kohútka a Nový Hrozenkov (ČR) v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti, obslužnosti, plynulosti premávky a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Špecifické ciele projektu:

  • Realizácia stavebného projektu: SO-01 Rekonštrukcia štátnej cesty III/04912 Lazy pod Makytou - Čertov - Kohútka - VP
  • Realizácia úseku cesty: Úsek 3 - Prístupová cesta - HCP

Cieľové skupiny: obyvatelia regiónu; turisti; malé a stredné podniky; miestne iniciatívy v oblasti rozvoja kultúry, spoločenských a voľnočasových aktivít; lokálne a regionálne orgány

Výsledky a dopady projektu:

Rekonštrukcia cesty a úseku bude predstavovať jednoduchšiu a bezpečnejšiu prepravu a dostupnosť hrebeňa Javorníkov, príjemnejšiu cestu za vzájomnými návštevami. Pre turistov znamená rozvoj cestovného ruchu - penzióny, agroturistické aktivity zo strany miestnych obyvateľov, rozvoj reštaurácií, nových služieb a podobne. Rekonštruovaná cesta predstavuje zlepšenie životných podmienok obyvateľov regiónu. Umožní kvalitnejšie a pohodlnejšie cestovanie za prácou na oboch stranách hranice, rozvoj vzájomných hospodárskych, obchodných a spoločenských vzťahov, možnosti vzájomnej kooperácie v rôznych oblastiach malého a stredného podnikania.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o finančný príspevok: 05.02.2010
Schválenie žiadosti o FP: 11.11.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí FP: 30.12.2010
Začiatok realizácie projektu: 11/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 12/2011

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Do Česka - po obnovených cestách

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK