Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Refundácia počítača pre ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji

Logo

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 

Prioritná os: 4 Technická pomoc
Opatrenie:  4.1 Technická pomoc
Výzva: KaHR-41TP-0901

Názov projektu:Refundácia počítača pre ICPK pre OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji

ITMS kód projektu: 25140120050

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky samosprávny kraj
Celkové oprávnené výdavky projektu: 803,17 € (24 196,29 Sk)
Výška nenávratného finančného príspevku: 763,01 € (22 986,43 Sk)

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality implementácie OP KaHR na úrovni samosprávneho kraja prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia Informačného centra prvého kontaktu

Špecifický cieľ projektu:

Zvýšenie kvality implementácie OP KaHR na úrovni samosprávneho kraja prostredníctvom zabezpečenia stolového počítača s monitorom pre výkon Informačného centra prvého kontaktu

Užívatelia výsledkov projektu: zamestnanci podieľajúci sa na implementácii informačných aktivít k OP KaHR na miestnej a regionálnej úrovni

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 18.08.2010

Schválenie žiadosti o NFP: 17.02.2011
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP : 11.05.2011
Nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 31.05.2011
Začiatok realizácie projektu: 07.05.2010
Ukončenie realizácie projektu: 31.05.2011

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast"

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK