Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie prístavby CSS DEMY v Trenčíne

 Logo EU       Logo ROP   Logo SK    

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritná os:  2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej
Opatrenie:   2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Výzva:         ROP-2.1b-2009/01

Názov projektu:

Vybudovanie prístavby CSS DEMY v Trenčíne

ITMS kód: 22120120101
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 741 501,10,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 836 000,00,- Eur

Cieľ projektu:

Rozšírenie možnosti poskytovania špecializovaných sociálnych služieb pre deti prostredníctvom vybudovania prístavby v CSS DEMY v Trenčíne.

Špecifické ciele projektu:

  • Rozšírenie možnosti poskytovanie špecializovaných sociálnych služieb pre deti prostredníctvom vybudovania prístavby v CSS DEMY v Trenčíne.

Užívatelia výsledkov projektu: detskí klienti zariadenia, rodinní príslušníci klientov, zamestnanci zariadenia

Výsledky a dopady projektu: Po realizácii príslušných projektových aktivít sa kapacita zariadenia rozšíri zo súčasných 50 klientov o 27 na 77 klientov, pričom bude naplnená dikcia zákona ohľadom plochy určenej pre jedného klienta. Snahou zariadenia i jeho zriaďovateľa je poskytnúť v regióne sociálne služby, o ktoré je záujem, resp. je potreba ich zabezpečiť. Rozšírenie kapacity predstavuje zvýšenie počtu klientov v zariadení o 54 %. Prijatie nových klientov na základe poradovníka bez diskriminácie ohľadom národnosti, rasy, pohlavia, vierovyznania, náboženstva bude mať priamy vplyv na nárast počtu zamestnancov v zariadení o 10 zamestnancov. Prístavba v CSS - DEMY Trenčín je dvojpodlažný obytný pavilón s jedálňou. Na základe potreby tepla na vykurovanie vo výške 53, 5 kWh/m2.rok sa predpokladá zaradenie objektu do triedy „B". Spotreba tepla predstavuje 351, 712 GJ.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 18.09.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 03.05.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 12.07.2010
Začiatok realizácie projektu: 04/2011
Plánované ukončenie realizácie projektu: 12/2012

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK