Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno

Logo EU    Logo ROP   Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Výzva: ROP-5.1-2012/01

Názov projektu:
Rekonštrukcia cesty od hranice ŽSK – TSK do obce Nitrianske Pravno
ITMS kód: 22150120074
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 155 985,01 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 090 946,76 Eur

Cieľ projektu: 
Zlepšenie dopravnej obslužnosti a prepojenia okresu Prievidza v trase Nitrianske Pravno – hranica ŽSK - TSK.

Špecifické ciele projektu:

  • rekonštrukcia úseku cesty č. II/519 v km 0,000 – 6,750 z obce Nitrianske Pravno po hranicu ŽSK - TSK

Užívatelia výsledkov projektu: malé a stredné podniky v oblasti turizmu, orgány verejnej dopravy, obyvatelia regiónu, turisti

Priebeh projektu:
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 27.03.2013
Schválenie žiadosti o NFP: 30.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 11.02.2014
Začiatok realizácie projektu: 07/2013
Termín ukončenia realizácie projektu: 10/2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republikyprostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zrekonštruovaný úsek cesty II. triedy z Nitrianskeho Pravna po hranicu Žilinského samosprávneho kraja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK