Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji

Logo SK

Investícia do vašej budúcnosti

    Logo          Logo           Logo EU

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj

Operačný program: Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Výzva: OPŽP-PO3-09-3

Prioritná os:  3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia

Skupiny aktivít:

III. Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS)

Podskupina aktivít:

A. nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy) pozemných komunikácií (diaľnic, rýchlostných komunikácií, ciest 1. a 2. triedy a miestnych komunikácií).

Názov projektu:

Zlepšovanie kvality ovzdušia v Trenčianskom samosprávnom kraji

ITMS kód: 24130120072

Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj

Celkové výdavky projektu: 3 057 693,10,- Eur (92 116 062,33,- Sk)

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 904 808,44,- Eur (87 510 259,06,- Sk)

Cieľ projektu: 

Zlepšovanie kvality ovzdušia kúpou a používaním modernej čistiacej techniky pre pozemné cestné komunikácie v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Špecifické ciele projektu:

  • obstaranie 5 ks čistiacej techniky – veľký zametač – pre čistenie pozemných cestných komunikácií
  • obstaranie 3 ks čistiacich automobilov – malý podvozok s cisternou – pre čistenie pozemných cestných komunikácií vysokotlakovou vodou

Výsledky a dopady projektu:
Po ukončení realizácie aktivít projektu sa prispeje k:

  • zvýšeniu účinnosti čistiacej techniky,
  • zvyšovaniu čistoty povrchu pozemných cestných komunikácií - najmä odstraňovaním posypového materiálu, ktorý v zimnom období zabezpečuje zjazdnosť pozemných cestných komunikácií,
  • znižovaniu obsahu emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, hlavne tuhých znečisťujúcich látok na základe čistenia povrchu vozoviek (vozidlá pri jazde po cestných komunikáciách, na ktorých sa nachádza zemina, posypový materiál, piesok alebo iné materiály zo stavebnej činnosti, uvoľňujú prachové častice a iné častice, ktoré sú nebezpečné pre zdravie ľudí a tiež pre životné prostredie),
  • znižovaniu počtu astmatikov v TSK a všeobecne k pozitívnemu ovplyvňovaniu zdravia citlivých skupín populácie a tiež všetkých osôb nachádzajúcich sa v TSK,
  • zlepšovaniu kvality ovzdušia v TSK.

Nakúpená technika sa bude používať výlučne pre čistenie pozemných cestných komunikácií. Správa ciest TSK (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) má strediská údržby v mestách Trenčín, Považská Bystrica a Prievidza. V týchto strediskách sú vyhovujúce a dostatočné priestory pre údržbu a garážovanie čistiacej techniky.

Priebeh projektu

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 24.11.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 25.02. 2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 03.06.2010
Zmluva je účinná od: 07.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 04/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 01/2011

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK