Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia SOŠ J. Ribaya v Bánovciach n/B.

Logo EU       Logo ROP   Logo SK   

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Výzva: ROP-1.1-2009/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia budovy a modernizácia odb. vzdelávania v SOŠ Juraja Ribaya, Pilotnej školy ZAP SR v Bánovciach n. Bebr.

ITMS kód: 22110120645
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 572 954,23,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 494 306,52,- Eur

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality podmienok pre realizáciu vzdelávania na strednej odbornej škole, odstránenie havarijného stavu zariadenia, modernizácia vzdelávania.

Špecifické ciele projektu:

  • odstránenie havarijného stavu budovy dielní, zníženie jej energetickej náročnosti a dvojzmennosti vyučovania, zlepšenie hygieny práce, zvýšenie bezpečnosti práce
  • výdavky na zabezpečenie osoby oprávnenej na výkon verejného obstarávania a stavebného dozoru

Užívatelia výsledkov projektu:

študenti, pedagógovia, nepedagogický pracovníci

Výsledky a dopady projektu:

Realizáciou projektu sa uskutoční kompletná rekonštrukcia strechy, výmena zvodov dažďovej vody, celková výmena presklených plôch, pričom budú naďalej efektívne využívané - vetranie a presvetlenie priestorov, zateplí sa celá budova, zrekonštruuje vonkajšia i vnútorná fasáda, budú urobené úpravy stien a priemyselných podláh vo vnútri budovy. Praktickou zmenou vnútorného členenia sa získa viac pracovísk praktického vyučovania a odstráni sa tak dvojzmennosť vyučovania. Na základe zakúpenia súčasných vzdelávacích technológií (strojov a zariadení) sa zvýši kvalita odborného vyučovania a priblíži sa úroveň absolventov školského zariadenia k potrebám praxe súčasných moderných a rozvíjajúcich sa podnikov. Moderné vzdelávacie zariadenia (napr. CNC centrum) umožnia širšie možnosti na poskytovanie celoživotného vzdelávania, rekvalifikačných kurzov na základe dopytu na trhu práce, IKT vzdelávania a pod. vo vzťahu k verejnosti a hospodárskym subjektom v celom regióne.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 20.05.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 01.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 19.05.2010
Začiatok realizácie projektu: 07/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 06/2011

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK