Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove

Logo EU       Logo ROP   Logo SK    

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritná os:  1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:    1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Výzva:          ROP-1.1-2009/01

Názov projektu: Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove

ITMS kód: 22110120662
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 335 211,75,- Eur (40 224 589,33,- Sk)
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 268 451,17,- Eur (38 213 359,86,- Sk)

Cieľ projektu:

Zlepšenie kvality podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy.

gymnaziu puchov stare

Špecifické ciele projektu:

  • zlepšenie kvality podmienok vzdelávania na strednej škole prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu A
  • zlepšenie kvality podmienok vzdelávania na strednej škole prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu B
  • zlepšenie kvality podmienok vzdelávania na strednej škole prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu C
  • zlepšenie kvality podmienok vzdelávania na strednej škole prostredníctvom rekonštrukcie pavilónu D

Užívatelia výsledkov projektu:

študenti, pedagógovia, nepedagogický pracovníci, rodičia, širšia verejnosť, napr. v rámci akcie Otvorená škola - šport

Výsledky a dopady projektu:

Rekonštrukcia budovy „A" - uskutočnená rekonštrukcia fasády celej budovy, zateplené obvodové steny, výmena okien a dverí a nový strešný plášť, potreba tepla znížená o 62 %

Rekonštrukcia budovy „B" - zateplené obvodové steny a strecha, nové okná a dvere, potreba tepla znížená o 49,8 %

Rekonštrukcia budovy „C" - zateplené obvodové steny a strecha, nové okná a dvere, potreba tepla znížená o 64 %

Rekonštrukcia budovy „D" - nové okná, zasklené steny a dvere, zateplené obvodové steny, nová zateplená podlaha v telocvični, potreba tepla znížená o 46,57 %

V budovách A, B a C inštalovaná tzv. pasívna štruktúrovaná kabeláž, bližšie v stavebnej dokumentácii

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 16.07.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 01.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 19.05.2010
Začiatok realizácie projektu: 07/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 06/2012

gymnaziu puchov priebeh

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

obnova a dostavba gymnazia v Puchove

Správa z ukončenia projektu - 19. jún 2013

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK