Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia cesty Trenčianske Stankovce – Hôrka nad Váhom

Logo EU     Logo ROP Logo SK    

Operačný program:Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os:  5 Regionálne komunikácie zaisťujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie: 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Výzva: ROP-5.1-2009/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka nad Váhom

ITMS kód: 22150120017
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 2 024 734,64,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 923 208,16,- Eur

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 16.12.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 05.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 22.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 05/2009
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu: 02/2011
Podanie žiadosti o zmenu harmonogramu: 20.04.2011
Schválenie žiadosti o zmenu: 20.05.2011
Nový termín ukončenia realizácie projektu: 31.12.2012

Obnovená cesta Trenčianske Stankovce-Hôrka nad Váhom už slúži motoristickej verejnosti

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK