Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS SLOVEN Slávnica

Logo EU     Logo ROPLogo SK       

Operačný program:  Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:  Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritná os:   2 Infraštruktúra soc. služieb, sociálnoprávnej
Opatrenie:   2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Výzva:       ROP-2.1a-2009/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli CSS SLOVEN Slávnica

ITMS kód: 22120120028
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 2 792 848,81,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 607 933,59,- Eur

Cieľ projektu: 

Zlepšenie a skvalitnenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS SLOVEN Slávnica.

Špecifické ciele projektu:

  • rekonštrukcia a modernizácia hospodárskeho pavilónu a troch ubytovacích pavilónov, obstaranie vnútorného vybavenia, vrátane vybavenia IKT
  • zabezpečenie výkonu verejného obstarávania a technického dozoru investora

Užívatelia výsledkov projektu: detskí klienti zariadenia, rodinní príslušníci klientov, zamestnanci zariadenia

Výsledky a dopady projektu: Cieľom opatrení a aktivít je zlepšenie kvality prostredia pacientov, výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektov, zabezpečenie a predlženie životnosti objektov. Prostredníctvom zakúpeného vnútorného vybavenia sa skvalitní prostredie klientov, služby i prístup k nim. SO 01 - hospodárska budova - úspora vypočítanej hodnoty potreby tepla na vykurovanie po prevedení stavebných úprav pre objekt SO 01 v projekte je 116,5 kWh/m2.rok, čo je 61,4%. SO 02 - ubytovňa - úspora vypočítanej hodnoty potreby tepla na vykurovanie po prevedení stavebných úprav pre objekt SO 02 v projekte je 72,4 kWh/m2.rok, čo je 49,5%. SO 03 - ubytovací pavilón - úspora vypočítanej hodnoty potreby tepla na vykurovanie po prevedení stavebných úprav pre objekt SO 01 v projekte je 82,1 kWh/m2.rok, čo je 76,4%. SO 04 - ubytovací pavilón - úspora vypočítanej hodnoty potreby tepla na vykurovanie po prevedení stavebných úprav pre objekt SO 01 v projekte je 81,6 kWh/m2.rok, čo je 78,8%.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 28.09.2009
Schválenie žiadosti o NFP: 22.03.2010
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 14.06.2010
Začiatok realizácie projektu: 02/2009
Plánované ukončenie realizácie projektu: 06/2012

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK