Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Výzva: ROP-4.1d-2012/01

Názov projektu:
Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020

ITMS kód: 22140120655
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 52 000,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 49 400,00,- Eur

Cieľ projektu:

Trvalo udržateľný rozvoj vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja využitím jeho vnútorného

potenciálu.

 

Špecifické ciele projektu:

  • Obstaranie posúdenia vplyvov SRV TSK na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.
  • Vypracovanie Stratégie rozvoja vidieka TSK na roky 2013 - 2020.

 

Udržateľnosť projektu:

SRV TSK je plánovací dokument na roky 2013-2020. Počas tohto obdobia bude mať agendu SRV TSK–monitoring a hodnotenie implementácie plánovaných opatrení a aktivít, aktualizáciu, vydávanie stanovísk o súlade/nesúlade projektového zámeru s SRV TSK–v kompetencii odbor regionálneho rozvoja TSK, financovanie zabezpečí TSK v rámci svojho rozpočtu. Financovanie samotnej implementácie SRV TSK bude definované v dokumente. V SRV bude zahrnutý aj inštitucionálny rámec a nástroj na systémovú podporu rozvoja vidieka v TSK. SRV TSK bude zverejnená a dostupná

okrem tlačenej podoby aj na CD a na internete, kde bude priebežne aktualizovaný.

SRV TSK bude vypracovaná v súlade s národnými strategickými dokumentmi na úrovni SR – Národný strategický plán rozvoja vidieka SR, Program rozvoja vidieka SR, Akčný plán TUR SR a s ďalšími sektorovými stratégiami, ale aj dokumentmi na úrovni EÚ - Lisabonská stratégia EÚ, Európa 2020, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Okrem toho bude SRV TSK vypracovávaná podľa dostupných dokumentov na úrovni SR a EÚ, ktoré budú určovať využívanie fondov EÚ v období 2014-2020.

 

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 15.08.2012
Schválenie žiadosti o NFP: 03.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 20.02.2014
Začiatok realizácie projektu: 06/2015
Plánované ukončenie realizácie projektu: 10/2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK