Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia ZSŠ O a S Nové Mesto n/V

Logo EU       Logo ROP  Logo SK    

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán:  Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Výzva:                 ROP-1.1-2008/01

Názov projektu:

Trvaloudržateľné zvýšenie kvality vzdelávania  ZSŠ O a S Nové Mesto nad Váhom

ITMS kód: 22110120414
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 624 707,06,- Eur (18 819 924,90,- Sk)
Výška nenávratného finančného príspevku: 593 471,71,- Eur (17 878 928,66,- Sk)

Cieľ projektu:

Prostredníctvom rekonštrukcie a zníženia energetickej náročnosti ZSŠ O A S Nové Mesto nad Váhom zlepšiť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu

Špecifické ciele projektu:

  • zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie azníženia energetickej náročnosti hl. budovy školy - južného aseverného objektu učební
  • zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít kvzdelávaciemu procesu prostredníctvom rekonštrukcie azníženia energetickej náročnosti telocvične

Užívatelia výsledkov projektu:

žiaci, učitelia, nepedagogický pracovníci, návštevníci kurzov

Výsledky a dopady projektu:

Projekt rieši rekonštrukciu ZSŠ O a S Nové Mesto n. Váhom týkajúcu sa 3 objektov: južného objektu učební, severného objektu učební a telocvične. Zateplenie fasády, výmena okien a zateplenie strechy bude mať za následok zníženie energetickej náročnosti prevádzky školy. Realizáciou predpokladaných stavebných úprav sa spotreba plynu na vykurovanie zníži priemerne o cca 53 %, t.j. o 694,835 GJ za rok. Po rekonštrukcii bude tepelná strata 72 344 W, teda zníži sa o 80 654 W. Zateplením strechy a fasády telocvične sa umožní jej využívanie v zime. Realizáciou aktívneho bleskozvodu na južnom objekte učební dôjde k ochrane budovy pred účinkami atmosférických nábojov. Rekonštrukcia interiéru prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pri cvičení. Rekonštrukciou južného a severného objektu učební dôjde k technickému zhodnoteniu odborných učební. Plocha technicky zhodnotených objektov bude  3892 m2.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 07.07.2008
Schválenie žiadosti o NFP: 30.06.2009
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 31.03.2010
Začiatok realizácie projektu: 06/2010
Plánované ukončenie realizácie projektu: 04/2011

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK