Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Výzva: ROP-4.1d-2012/01

Názov projektu:
Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020

ITMS kód: 22140120657
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 41 280,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 39 216,00,- Eur

Cieľ projektu:

Podporovať vzdelávacie príležitosti v TSK s cieľom získať kvalifikáciu požadovanú zamestnávateľom a svetovým trhom práce.

Špecifické ciele projektu:

  • Vypracovanie Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020.

Udržateľnosť projektu:

SR SOŠ TSK je rozvojový dokument na roky 2013 – 2020. Počas tohto obdobia bude mať agendu SR SOŠ TSK -  monitoring a hodnotenie implementácie plánovaných opatrení a aktivít, aktualizáciu, vydávanie stanovísk o súlade/nesúlade projektového zámeru so stratégiou – v kompetencii odbor školstva TSK v spolupráci s odborom regionálneho rozvoja. Financovanie zabezpečí TSK v rámci svojho rozpočtu. Financovanie samotnej implementácie SR SOŠ TSK bude definované v dokumente.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 21.08.2012
Schválenie žiadosti o NFP: 03.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 06.03.2014
Začiatok realizácie projektu: 12/2012
Plánované ukončenie realizácie projektu: 10/2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK