Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia SPŠ Myjava

Logo EU            Logo ROP   Logo SK     

Operačný program:  Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Výzva:                 ROP-1.1-2008/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia  kvality vzdelávania v SPŠ Myjava

ITMS kód: 22110120593
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 232 324,47,- Eur (37 125 007,00,- Sk)
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 157 943,74,- Eur (34 884 213,22,- Sk)

Cieľ projektu:

Dlhodobé zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a kvality vzdelávania, nielen pre žiakov a pedagógov školy, ale i širšiu komunitu v regióne.

Špecifické ciele projektu:

  • odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu budov, vrámci rekonštrukcie amodernizácie učebňovej časti, dielní alaboratórií školy
  • znížením energetickej náročnosti zaradiť objekty učebňovej časti, dielní a laboratórií do klasifikácie „veľmi úsporné", čo zlepší životné prostredie
  • zníženie prevádzkových nákladov zlepšením energetickej hospodárnosti učebňovej časti, dielní a laboratórií školy
  • odstraňovanie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov v učebňovej časti, dielní a laboratórií školy
  • poskytovanie kvalitnejších anových služieb voblasti teoretického apraktického vzdelávania obstaraním vybavenia vrátane IKT

Užívatelia výsledkov projektu:

žiaci, učitelia, nepedagogický pracovníci, rodičia, miestna komunita

Výsledky a dopady projektu:

Projekt prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, k inovácií a rozšíreniu poskytovaných služieb. Technicky sa zhodnotia objekty učebňovej časti, dielní a laboratórií. Zlepší sa energetická hospodárnosť budovy  a komplexne  vyrieši oblasť celkovej spotreby energie a tvorby emisií CO2, ktorá sa zníži o 37,04kg/m3.rok. Stupeň energetickej náročnosti budovy SEN sa zlepší na 45%, čo je veľmi úsporná budova. Ročná spotreba energie sa zníži o 79,3 kWh/m2 a prevádzkové náklady o 68 807,67,- Eur. Optimalizuje sa vnútorné prostredie školy aj pre imobilných užívateľov. Realizácia projektu prispeje k inovácií obsahu vzdelávania v 5  študijných odboroch, ale tiež k rozšíreniu vzdelávacích služieb v oblasti IKT, autotroniky, údržby mechatronických systémov, programovania CNC strojov a dištančného vzdelávania prostredníctvom e-learningu. Výsledky projektu umožnia realizáciu ďalších projektov v regióne.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 17.07.2008
Schválenie žiadosti o NFP: 01.04.2009
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: v štádiu prípravy
Začiatok realizácie projektu: 10/2007
Plánované ukončenie realizácie projektu: 07/2012

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK