Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Turisticko - informačný portál TSK

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor SO/RO

Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Oblasť podpory: 3.2b - neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Výzva:                 ROP-3.2b-2010/01

Názov projektu:

Turisticko - informačný portál Trenčianskeho samosprávneho kraja

ITMS kód: 22130220050
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 177 000,00,- Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 168 150,00,- Eur

Cieľ projektu:

Rozvoj komplexnej propagácie územia samosprávneho kraja a rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb pre nositeľov hospodárskeho rastu v regióne.

Špecifické ciele projektu:

  • vytvorenie komplexného internetového informačného portálu a populárneho multimediálneho vzdelávacieho prezentačného média, realizácie propagačnej kampane

Užívatelia výsledkov projektu: návštevníci Trenčianskeho múzea

Výsledky a dopady projektu:

I. Prostredníctvom Komplexného internetového informačného portálu (KIIP) budú k dispozícii nasledovné nástroje pre rozvoj CR: databázy zariadení a produktov CR, interaktívne prezentácie (panorámy, 3D interiéry a prehliadky) významných miest a oblastí., fotoblogy a interaktívne videoblogy s cieľom podporovať udržateľnosť návštevnosti portálu a tým aj udržateľnosť projektu, B2C systém cestovného ruchu (dopyt/ponuka on-line databáza pre aktérov CR) s cieľom stimulovať partnerstvá a vytvoriť komunikačný priestor pre všetkých, informačná databanka údajov (hotelové reťazce, kongresové centrá, kúpeľné rezorty a pod.), prepojenie so zdrojmi na internete s cieľom zvyšovať povedomie o KIIP, partner finding databáza so zámerom získavania partnerstiev, on-line informačný bulletin;

II. Populárne multimediálne vzdelávacie prezentačné médium zabezpečujúce popularizáciu CR TSK a podporné systematické informačné, propagačné a marketingové materiály pre oblasť CR. Oba nástroje budú okrem slovenského jazyka v nasledovných jazykových mutáciách: anglický. jazyk, francúzsky jazyk a nemecký jazyk, perspektíva rozšírenia o jazyk poľský, maďarský a ruský, pričom nezanedbateľnou výhodou je ich nadčasovosť.

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 11.05.2010
Schválenie žiadosti o NFP: 12.10.2010

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK