Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia Gymnázia J. J. Bánovce nad Bebravou

Logo EU     Logo ROP Logo SK     

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prioritná os:  1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie:   1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Výzva: ROP-1.1-2008/01

Názov projektu:

Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou

ITMS kód: 22110120984
Miesto realizácie projektu: Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 1 068 243,38,- Eur (32 181 900,00,- Sk)
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 014 831,21,- Eur (30 572 805,00,- Sk)

Cieľ projektu:

Zlepšenie kvality podmienok pre vzdelávací proces prostredníctvom rekonštrukcie strednej školy a obstarania vybavenia.

Špecifické ciele projektu:

  • zlepšenie kvality podmienok vzdelávania na strednej škole prostredníctvom rekonštrukcie hlavnej budovy
  • nákup vybavenia učebne fyziky vrátane vybavenia IKT

Užívatelia výsledkov projektu: študenti, učitelia, nepedagogický pracovníci, rodičia, verejnosť, návštevníci akcií školy

Výsledky a dopady projektu:

Rekonštrukcia hlavnej budovy - zlý technický stav budovy bude odstránený, bude zrekonštruovaná plocha o výmere 2 263,55 m2, zateplená plocha s výmerou 3 752,23 m2. Energetická náročnosť zariadenia poklesne o 36,52 %, t. j. o 71,34 kWh/m2. Spotreba tepla školy sa každoročne zníži o 616 GJ, t. j. o 36,52 %. Zariadenie sa nachádza v meste a okrese s koncentráciou rómskej populácie, ktorá je jedna z najväčších v rámci kraja. V gymnáziu študujú 2 rómske dievčatá,  výsledky projektu tak budú využívané i príslušníkmi rómskych komunít. Okrem nich výsledky projektu budú užívať i zdravotne postihnutí občania (v súčasnosti piati) a pracovníci ohrození vekovou diskrimináciou (19 osôb).

Obstaranie vybavenia hlavnej budovy - nakúpené vybavenie učebne fyziky zabezpečí modernejšie a lepšie poskytovanie vzdelávania, pričom sa učebňa zmultifunkční a bude slúžiť ako auditórium pre školu

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 21.10.2008
Schválenie žiadosti o NFP: 01.04.2009
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: v štádiu prípravy
Začiatok realizácie projektu: 07/2008
Plánované ukončenie realizácie projektu: 09/2011  

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

  „Investícia do vašej budúcnosti"

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK