Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023

Logo EU          Logo ROP       Logo SK

Operačný program: Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel

Výzva:                ROP-4.1d-2012/01

Názov projektu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2023

ITMS kód: 22140120666
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj
Celkové výdavky projektu: 165 000,00,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 156 750,00,- Eur

Cieľ projektu:

Určiť a koordinovať prioritné smerovanie rozvoja TSK v rokoch 2013 - 2023 vo všetkých oblastiach a prispieť tak k všestrannému rozvoju regiónu a jeho obyvateľov.

 

Špecifické ciele projektu:

  • Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 2013 – 2023
  • Obstaranie posúdenia vplyvov PHSR TSK na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.

Udržateľnosť projektu:

PHSR TSK je strednodobý plánovací dokument na roky 2013-2023. Počas tohto obdobia bude mať agendu PHSR TSK:

– monitoring a hodnotenie implementácie plánovaných opatrení a aktivít, aktualizáciu, vydávanie stanovísk pre subjekty z regiónu o súlade/nesúlade ich projektového zámeru s PHSR TSK – v kompetencii odbor regionálneho rozvoja TSK (v súlade s §11 zákona č.539/2008 Z.z.), financovanie zabezpečí TSK v rámci svojho rozpočtu. Financovanie samotnej implementácie PHSR TSK bude definované v programovom dokumente.

PHSR TSK spolu s prílohami a posúdením vplyvov na životné prostredie bude zverejnený a dostupný okrem tlačenej podoby aj na CD a na internetovej stránke TSK, kde bude priebežne aktualizovaný.

PHSR TSK bude vypracovaný v súlade s národnými strategickými dokumentmi na úrovni SR - Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, Národný program reforiem SR, NSRR, Program rozvoja vidieka SR, a s ďalšími sektorovými stratégiami, ale aj nadnárodnými dokumentmi na úrovni EÚ - Lisabonská stratégia EÚ, Európa 2020.Okrem toho bude PHSR TSK vypracovávaný podľa dostupných materiálov a dokumentov na úrovni SR a EÚ, ktoré budú určovať využívanie štrukturálnych fondov EÚ v období 2014-2020.

 

Priebeh projektu:

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 10.08.2012
Schválenie žiadosti o NFP: 03.09.2013
Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP: 20.02.2014
Začiatok realizácie projektu: 2 /2013
Plánované ukončenie realizácie projektu: 9/2015

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK